Дорогие друзья!

Наша компания начала свою работу более чем 40 лет тому назад. Многие ее знают, как ведущую компанию в СССР по разработке и изготовлению газоанализаторов, а также разработке стандартов для приборов. До 1992 года компания имела название НПО "АНАЛИТПРИБОР" в состав которой входил:

 

-Всесоюзный научно-исследовательский институт аналитического приборостроения ( ВНИИАП);

-заводы по производству газоанализаторов в городах  Киеве  и  Виннице.

С 1992 года компания получила новое название Украинский научно-исследовательский институт аналитического приборостроения.  С  1999 года после приватизации компании мы стали акционерным обществом открытого типа и имеем название - АО "УКРАНАЛИТ".

С 2005 года - акционерное общество закрытого типа - ЗАО "УКРАНАЛИТ".

В настоящее время, в нашей компании работает около 100 сотрудников. Большой опыт работы по разработке анализаторов  позволил нам вырастить  сотрудников высокой квалификации в нашей отрасли, а также создать свою школу обучения молодых специалистов. Нашей компанией совместно с Национальным политехническим университетом г. Киева открыта кафедра по обучению студентов, которая имеет название: Научное и аналитическое приборостроение. Кроме того, мы являемся главной научной организацией Министерства Промышленной Политики Украины по научно-технической программе “Приборостроение Украины – 2005”.

С 2012 года - ЗАО "УКРАНАЛИТ" преобразовано  в  частное акционерное общество (ЧАО) "Украналит".

 

Объявление о проведении общего собрания акционеров в 2019 году

 

Приватне акціонерне товариство «Всеукраїнський науково-дослідний інститут

аналітичного приладобудування» (ПрАТ "Украналіт")

код за ЄДРПОУ: 33440021 (надалі – Товариство), місцезнаходження: 03061, м.Київ, вулиця Шепелєва, будинок 2 повідомляє про проведення   річних Загальних  зборів акціонерів, які  відбудуться  23 квітня  2019 року  о 9 годині за адресою: Україна, м. Київ, вул. Тверська,6, кімната № 223. Реєстрація акціонерів та їх представників буде здійснюватися 23 квітня 2019р. з 8 години 30  хвилин  до 8 години 55 хвилин за місцем проведення  річних Загальних зборів акціонерів.

Перелік акціонерів, які мають право на участь у річних Загальних зборах акціонерів Товариства, буде складено станом на 24 годину   17 квітня 2019 року. 

ПРОЕКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

1.      Про обрання членів лічильної комісії, прийняття рішення про припинення їх повноважень.

Проект рішення:

1.Обрати  лічильну комісію у кількості 2 (двох) осіб, у складі:   

голова лічильної комісії – Курмач Лариса Петрівна,

член лічильної комісії: Кондратенко Любов Олександрівна.

2. Припинити повноваження лічильної комісії після опечатування бюлетенів для голосування, які були використані під час проведення Загальних зборів,  складення та підписання головою та всіма членами лічильної комісії протоколів про підсумки голосування до протоколу Загальних зборів.

  1. Про обрання Голови та Секретаря загальних зборів акціонерів, прийняття рішення з питань порядку (регламенту) проведення  річних Загальних зборів акціонерів.

Проект рішення:

Обрати Головою загальних зборів – Єременко Станіслава Івановича

Секретарем – Рибальченко Наталію Сергіївну.

  1. Затвердження порядку засвідчення бюлетенів для голосування на загальних зборах.

Проект рішення:

Затвердити наступний порядок та спосіб засвідчення бюлетенів для голосування на цих Загальних зборах: бюлетень для голосування, після його здачі акціонером  лічильній комісії, засвідчується в верхній частині бюлетеня підписом Голови реєстраційної комісії.

  1.  Затвердження звіту Правління про результати діяльності Товариства за 2018 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

Проект рішення:

-          Затвердити Звіт Правління  про результати фінансово-господарської діяльності за 2018 рік;

-          Роботу Правління протягом 2018 р. визнати задовільною.

  1. Затвердження звіту Наглядової ради Товариства за підсумками  2018 року та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

Проект рішення:

-     Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2018 рік;

-          Роботу Наглядової ради в 2018  році визнати задовільною.

  1. Звіт  та  висновки Ревізійної комісії Товариства за 2018 рік,  прийняття рішення  за наслідками  розгляду  звіту.  

Проект рішення:

- Затвердити звіт та Висновки Ревізійної комісії Товариства за 2018 рік;

-  Роботу Ревізійної комісії в 2018 році визнати задовільною.

  1. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2018 рік.

Проект рішення:

- Затвердити річний звіт та баланс Товариства за 2018 рік.

  1. Визначення порядку розподілу прибутку чи покриття збитків за 2018 рік.

Проект рішення:

Затвердити прибуток за результатами роботи у 2018 році  в сумі 4000,00 грн.

 У зв`язку з незначним прибутком за 2018 рік розподіл прибутку не здійснювати, дивіденди не нараховувати, нерозподілений прибуток направити до резервного фонду Товариства.

9.       Затвердження угод та правочинів Товариства, укладених за період між проведенням загальних  зборів Товариства.

Проект рішення:

Затвердити угоди та правочини Товариства, що були укладені за період між проведенням загальних зборів Товариства.

  1.  Про припинення повноважень  членів Ревізійної комісії Товариства.

Проект рішення:

      Відкликати членів Ревізійної комісії.

  1. Про обрання Ревізора Товариства.

       Проект рішення:

       КУМУЛЯТИВНЕ ГОЛОСУВАННЯ

Інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного, а також інформація, зазначена в ч.4 ст.35 Закону України «Про акціонерні товариства» розміщена на веб-сайті: http://www.ukranalyt.com.ua/

Станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення річних загальних зборів ПрАТ "Украналіт" загальна кількість простих іменних акцій – 12799920 (дванадцять мільйонів сімсот дев’яносто дев’ять тисяч дев’ятсот двадцять) штук  та голосуючих простих іменних акцій –  12799920 (дванадцять мільйонів сімсот дев’яносто дев’ять тисяч дев’ятсот двадцять) штук.

У відповідності до ст. 36 Закону України «Про акціонерні товариства» з документами, необхідними для прийняття рішень з питань проекту порядку денного та порядку денного, акціонери Товариства можуть ознайомитись особисто за адресою: Україна, м. Київ, вул. Тверська,6, кімната № 223, у робочі дні – з 9:00 до 18:00 за попередньою домовленістю з відповідальною особою, а в день проведення річних загальних  зборів ознайомитися  з вищезазначеними документами можна особисто в місці проведення річних загальних зборів до початку загальних зборів. Відповідальним за ознайомлення акціонерів з документами є Голова Правління  Мельніков Олександр Олександрович, телефон для довідок: +38 (044) 502-13-82.

У відповідності до ст.38 Закону України «Про акціонерне товариство»  Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів акціонерного товариства, а також щодо нових кандидатів до складу органів товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів акціонерного товариства, а щодо кандидатів до складу органів товариства - не пізніше ніж за сім днів до дати проведення загальних зборів

Для реєстрації участі у загальних зборах акціонерів ПрАТ "Украналіт" для акціонера необхідно мати при собі документ, що посвідчує його особу (паспорт), для представника акціонера необхідно мати при собі документ, що посвідчує представника (паспорт) та довіреність (чи інший документ) на право участі і голосування на загальних зборах акціонерів, оформлену відповідно до вимог чинного законодавства. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах Товариства може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань, порядку денного загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на загальних зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на загальних зборах акціонерів на свій розсуд.  

НАГЛЯДОВА РАДА

 

 

Дополнительная информация-1

 

Дополнительная информация-2

 

Дополнительная информация-3

 

Дополнительная информация-4

 

Дополнительная информация-5

 

Документы по ЧАО "Украналит"
 

Отчет за 2016 год.

 

Отчет за 2017 год

 

Объявление о проведении общего собрания акционеров в 2018 году

 

Основными направлениями наших работ является: 

-разработка и изготовление анализаторов широкого применения; 

-разработка стандартов для приборов, используемых на Украине; 

-подготовка молодых специалистов по аналитическим системам

-кооперация и сотрудничество в рамках научно-технической программы. 

 

Наши анализаторы используются для контроля газов: NONO2 SO2O2O3COCO2, NH3CnHmCH4H2S. Разработанные газоанализаторы защищены патентами Украины.

 

Наши анализаторы используются для контроля: 

Мы также выпускаем отдельные элементы и блоки, а также программное обеспечение для аналитических систем. Учитывая наш большой опыт на рынке Украины и России, наша компания готова к широкому сотрудничеству с другими компаниями, предприятиями и организациями:

- по продаже наших изделия;

- по разработке совместных приборов и систем;

- сервисному обслуживанию аналитической техники;

- проработке потребности Ваших изделий на рынке Украины, а также их реализации.

Ежегодно  ЧАО "Украналит" проводит международные и республиканские конференции, семинары по актуальным проблемам развития аналитического приборостроения, издает сборники научных работ, публикует информационные материалы. ЧАО "Украналит" вместе с другими организациями и предприятиями подотрасли принимает активное участие в международной кооперации по аналитическому приборостроению с фирмами и учеными различных стран.

 

Председатель правления ЧАО "Украналит"     

 

Наш адрес: 
Украина, 03150 , г. Киев,  ул. Тверская, 6 , ЧАО "Украналит"
Председатель правления
Тел: (38 044) 529 - 62 - 13 , 
Факс: (38 044) 502 - 13 - 68.

E-mail: analyt@ukranalyt.com.ua,

По вопросам приобретения, гарантийного и послегарантийного обслуживания обращаться  в ЧАО "Украналит" - Всеукраинский  научно-исследовательский институт аналитического приборостроения. Украина, 03150, г. Киев, ул. Тверская 6, тел. 529 - 62 - 13, факс 502 - 13 - 68,
E-mail: analyt@ukranalyt.com.ua