Титульний аркуш Повідомлення

(Повідомлення про інформацію)

 

 

(дата реєстрації емітентом електронного документа)

(вихідний реєстраційний номер електронного документа)

 

Підтверджую ідентичність та достовірність інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 03 грудня 2013 року № 2826, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24 грудня 2013 року за № 2180/24712 (із змінами).

 

Голова правлiння

 

 

 

Мельнiков Олександр Олександрович

(посада)

 

(підпис)

 

(прізвище та ініціали керівника або уповноваженої особи емітента)

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

(Зміна складу посадових осіб емітента)

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ НАУКОВО-ДОСЛIДНИЙ IНСТИТУТ АНАЛIТИЧНОГО ПРИЛАДОБУДУВАННЯ"

2. Організаційно-правова форма: Приватне акціонерне товариство

3. Місцезнаходження: 03061, м. Київ, м.Київ, вул. Шепелєва, б.2

4. Ідентифікаційний код юридичної особи: 33440021

5. Міжміський код та телефон, факс: 044 502-13-68 044 502-13-68

6. Адреса електронної пошти: analyt@ukranalyt.com.ua

7. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює оприлюднення регульованої інформації від імені учасника фондового ринку: , , ,

8. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює подання звітності та/або адміністративних даних до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (у разі, якщо емітент не подає Інформацію до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку безпосередньо): Державна установа «Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України», 21676262, УКРАЇНА, DR/00002/ARM

ІІ. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення

(Повідомлення про інформацію)

Повідомлення розміщено на  власному веб-сайті учасника фондового ринку

 

http://www.ukranalyt.com.ua/

 

 

(URL-адреса веб-сайту)

(дата)


Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата вчинення дії 

Зміни (призначено, звільнено, обрано або припинено повноваження)

Посада* 

Прізвище, ім'я, по батькові або повне найменування юридичної особи

Ідентифікаційний код юридичної особи

Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)

18.06.2020

припинено повноваження

Голова Наглядової ради

Дашковський Юрiй Олександрович

 

18,63789

Зміст інформації

Рішення про припинення повноважень прийнято загальними зборами акціонерів 18.06.2020 р.

Припинення повноважень посадової особи виконано в зв'язку із закінченням терміну на який призначалась особа..

Посадова особа Дашковський Юрiй Олександрович, яка займала посаду Голова Наглядової ради, припинила повноваження.

Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 18,63789%.

Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 596412,50 грн.

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.

Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: з 26.03.2017 р. 

 

 

 

 

 

 

18.06.2020

припинено повноваження

Член Наглядової ради

Єременко Станiслав Iванович

 

0,000125

Зміст інформації

Рішення про припинення повноважень прийнято загальними зборами акціонерів 18.06.2020 р.

Припинення повноважень посадової особи виконано в зв'язку із закінченням терміну на який призначалась особа..

Посадова особа Єременко Станiслав Iванович, яка займала посаду Член Наглядової ради, припинила повноваження.

Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0,000125%.

Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 4,00 грн.

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.

Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: з 26.03.2017 р. 

 

 

 

 

 

 

18.06.2020

припинено повноваження

Член Наглядової ради

Дашковська Алла Борисiвна

 

51,866289

Зміст інформації

Рішення про припинення повноважень прийнято загальними зборами акціонерів 18.06.2020 р.

Припинення повноважень посадової особи виконано в зв'язку із закінченням терміну на який призначалась особа..

Посадова особа Дашковська Алла Борисiвна, яка займала посаду Член Наглядової ради, припинила повноваження.

Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 51,866289%.

Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 1659721,25 грн.

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.

Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: з 26.03.2017 р. 

 

 

 

 

 

 

18.06.2020

обрано

Член Наглядової ради

Дашковський Юрiй Олександрович

 

18,63789

Зміст інформації

Рішення про обрання прийнято загальними зборами акціонерів  18.06.2020 р.

Обрання посадової особи виконано в зв'язку із припиненням повноважень попереднього складу Наглядової ради.

Особу Дашковський Юрiй Олександрович обрано на посаду Член Наглядової ради (обрано як акціонера).

Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 18,63789%.

Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 596412,50 грн.

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.

Строк, на який обрано особу: на 3 роки.

Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: Голова Наглядової ради ПрАТ "УКРАНАЛIТ".

Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 2385650 акцій. 

 

 

 

 

 

 

18.06.2020

обрано

Член Наглядової ради

Єременко Станiслав Iванович

 

0,000125

Зміст інформації

Рішення про обрання прийнято загальними зборами акціонерів  18.06.2020 р.

Обрання посадової особи виконано в зв'язку із припиненням повноважень попереднього складу Наглядової ради.

Особу Єременко Станiслав Iванович обрано на посаду Член Наглядової ради (обрано як акціонера).

Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0,000125%.

Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 4,00 грн.

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.

Строк, на який обрано особу: на 3 роки.

Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: Член  Наглядової ради ПрАТ "УКРАНАЛIТ".

Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 16 акцій. 

 

 

 

 

 

 

18.06.2020

обрано

Член Наглядової ради

Дашковська Алла Борисiвна

 

51,866289

Зміст інформації

Рішення про обрання прийнято загальними зборами акціонерів  18.06.2020 р.

Обрання посадової особи виконано в зв'язку із припиненням повноважень попереднього складу Наглядової ради.

Особу Дашковська Алла Борисiвна обрано на посаду Член Наглядової ради (обрано як акціонера).

Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 51,866289%.

Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 1659721,25 грн.

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.

Строк, на який обрано особу: на 3 роки.

Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: Член Наглядової ради ПрАТ "УКРАНАЛIТ".

Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 6638885 акцій. 

 

 

 

 

 

 

18.06.2020

обрано

Член Наглядової ради

Дашковська Оксана Олександрівна

 

0,5

Зміст інформації

Рішення про обрання прийнято загальними зборами акціонерів  18.06.2020 р.

Обрання посадової особи виконано в зв'язку із припиненням повноважень попереднього складу Наглядової ради.

Особу Дашковська Оксана Олександрівна обрано на посаду Член Наглядової ради (обрано як акціонера).

Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0,5%.

Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 16000,00 грн.

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.

Строк, на який обрано особу: на 3 роки.

Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: посад не замала.

Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 64000 акцій. 

 

 

 

 

 

 

18.06.2020

обрано

Член Наглядової ради

Дашковська Анастасія Олександрівна

 

0,5

Зміст інформації

Рішення про обрання прийнято загальними зборами акціонерів  18.06.2020 р.

Обрання посадової особи виконано в зв'язку із припиненням повноважень попереднього складу Наглядової ради.

Особу Дашковська Анастасія Олександрівна обрано на посаду Член Наглядової ради (обрано як акціонера).

Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0,5%.

Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 16000,00 грн.

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.

Строк, на який обрано особу: на 3 роки.

Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: молодший науковий співробітник  ПрАТ "УКРАНАЛIТ".

Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 64000 акцій. 

 

 

 

 

 

 

 

____________
* Окремо зазначаються особи, які звільняються та призначаються (обираються або припиняють повноваження) на кожну посаду.