Титульний аркуш

 

 

(дата реєстрації емітентом електронного документа)

(вихідний реєстраційний номер електронного документа)

 

                Підтверджую ідентичність та достовірність інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 03 грудня 2013 року № 2826, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24 грудня 2013 року за № 2180/24712 (із змінами) (далі - Положення).

 

Голова правлiння

 

 

 

Мельнiков Олександр Олександрович

(посада)

 

(підпис)

 

(прізвище та ініціали керівника або уповноваженої особи емітента)

 

Річна інформація емітента цінних паперів за 2019 рік

 

I. Загальні відомості

 

1. Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ НАУКОВО-ДОСЛIДНИЙ IНСТИТУТ АНАЛIТИЧНОГО ПРИЛАДОБУДУВАННЯ"

2. Організаційно-правова форма: Акціонерне товариство

3. Ідентифікаційний код юридичної особи: 33440021

4. Місцезнаходження: 03061, Україна, Соломянський р-н, м.Київ, вул. Шепелєва, будинок 2

5. Міжміський код, телефон та факс: 044 526-00-56, 044 502-13-65

6. Адреса електронної пошти: analyt@ukranalyt.com.ua.

7. Дата та рішення наглядової ради емітента, яким затверджено річну інформацію, або дата та рішення загальних зборів акціонерів, яким затверджено річну інформацію емітента (за наявності): Рішення наглядової ради емітента від 18.06.2020, б/н

8. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб,  уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасника фондового ринку (у разі здійснення оприлюднення): Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України", 21676262, Україна, DR/00001/APA

9. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює подання звітності та/або адміністративних даних до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (у разі, якщо емітент не подає Інформацію до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку безпосередньо): Державна установа "Агентство з розвитку iнфраструктури фондового ринку України", 21676262, Україна, DR/00002/ARM

 

II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

 

Річну інформацію розміщено на власному веб-сайті учасника фондового ринку

http://www.ukranalyt.com.ua/

 

(URL-адреса сторінки)

(дата)


Зміст

          Відмітьте (Х), якщо відповідна інформація міститься у річній інформації

1. Основні відомості про емітента

X

2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності

 

3. Відомості про участь емітента в інших юридичних особах

 

4. Інформація щодо корпоративного секретаря

 

5. Інформація про рейтингове агентство

 

6. Інформація про наявність філіалів або інших відокремлених структурних підрозділів емітента

 

7. Судові справи емітента

 

8. Штрафні санкції щодо емітента

 

9. Опис бізнесу

X

10. Інформація про органи управління емітента, його посадових осіб, засновників та/або учасників емітента та відсоток їх акцій (часток, паїв)

 

1) інформація про органи управління

X

2) інформація про посадових осіб емітента

X

- інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

X

- інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

X

- інформація про будь-які винагороди або компенсації, які мають бути виплачені посадовим особам емітента в разі їх звільнення

 

3)  інформація про засновників та/або учасників емітента, відсоток акцій (часток, паїв)

X

11. Звіт керівництва (звіт про управління)

X

1) вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента

X

2) інформація про розвиток емітента

X

3) інформація про укладення деривативів або вчинення правочинів щодо похідних цінних паперів емітентом, якщо це впливає на оцінку його активів, зобов'язань, фінансового стану і доходів або витрат емітента

X

- завдання та політика емітента щодо управління фінансовими ризиками, у тому числі політика щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операції, для якої використовуються операції хеджування

X

- інформація про схильність емітента до цінових ризиків, кредитного ризику, ризику ліквідності та/або ризику грошових потоків

X

4) звіт про корпоративне управління

 

- власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент

X

- кодекс корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або інший кодекс корпоративного управління, який емітент добровільно вирішив застосовувати

X

- інформація про практику корпоративного управління, застосовувану понад визначені законодавством вимоги

X

- інформація про проведені загальні збори акціонерів (учасників)

X

- інформація про наглядову раду

X

- інформація про виконавчий орган

X

- опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками емітента

X

- перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій емітента

X

- інформація про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах емітента

X

- порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента

X

- повноваження посадових осіб емітента

X

12. Інформація про власників пакетів 5 і більше відсотків акцій із зазначенням відсотка, кількості, типу та/або класу належних їм акцій

X

13. Інформація про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій

 

14. Інформація про зміну осіб, яким належить право голосу за акціями, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій

 

15. Інформація про зміну осіб, які є власниками фінансових інструментів, пов'язаних з голосуючими акціями акціонерного товариства, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій

 

16. Інформація про структуру капіталу, в тому числі із зазначенням типів та класів акцій, а також прав та обов'язків акціонерів (учасників)

X

17. Інформація про цінні папери емітента (вид, форма випуску, тип, кількість), наявність публічної пропозиції та/або допуску до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру

 

1) інформація про випуски акцій емітента

X

2) інформація про облігації емітента

 

3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом

 

4) інформація про похідні цінні папери емітента

 

5) інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів

 

6) інформація про придбання власних акцій емітентом протягом звітного періоду

 

18. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передання об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва)

 

19. Інформація про наявність у власності працівників емітента цінних паперів (крім акцій) такого емітента

 

20. Інформація про наявність у власності працівників емітента акцій у розмірі понад 0,1 відсотка розміру статутного капіталу такого емітента

X

21. Інформація про будь-які обмеження щодо обігу цінних паперів емітента, в тому числі необхідність отримання від емітента або інших власників цінних паперів згоди на відчуження таких цінних паперів

X

22. Інформація про загальну кількість голосуючих акцій та кількість голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено, а також кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі

 

23. Інформація про виплату дивідендів та інших доходів за цінними паперами

 

24. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента

X

1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

X

2) інформація щодо вартості чистих активів емітента

X

3) інформація про зобов'язання емітента

X

4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції

X

5) інформація про собівартість реалізованої продукції

X

6) інформація про осіб, послугами яких користується емітент

X

25. Інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів

 

26. Інформація про вчинення значних правочинів

 

27. Інформація про вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість

 

28. Інформація про осіб, заінтересованих у вчиненні товариством правочинів із заінтересованістю, та обставини, існування яких створює заінтересованість

 

29. Річна фінансова звітність

X

30. Відомості про аудиторський звіт незалежного аудитора, наданий за результатами аудиту фінансової звітності емітента аудитором (аудиторською фірмою)

 

31. Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб'єктом забезпечення окремо)

 

32. Твердження щодо річної інформації

X

33. Інформація про акціонерні або корпоративні договори, укладені акціонерами (учасниками) такого емітента, яка наявна в емітента

 

34. Інформація про будь-які договори та/або правочини, умовою чинності яких є незмінність осіб, які здійснюють контроль над емітентом

 

35. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного періоду

 

36. Інформація про випуски іпотечних облігацій

 

37. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття

 

1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям

 

2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду

 

3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття

 

4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду

 

5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття станом на кінець звітного року

 

38. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття

 

39. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів

 

40. Інформація щодо реєстру іпотечних активів

 

41. Основні відомості про ФОН

 

42. Інформація про випуски сертифікатів ФОН

 

43. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН

 

44. Розрахунок вартості чистих активів ФОН

 

45. Правила ФОН

 

46. Примітки:

- вiдомостi про участь емiтента в iнших юридичних особах не надається, т.щ. Товариство не приймає участi в iнших юридичних особах;  - iнформацiя про рейтингове агентство не надається, тому що згiдно з законодавством України Товариство та цiннi папери, випущенi їм, не потребують визначення рейтингової оцiнки.    - iнформацiя про наявнiсть фiлiалiв або iнших вiдокремлених структурних пiдроздiлiв емiтента не надається, тому що такi пiдроздiли вiдсутнi;  - iнформацiя про судовi справи емiтента не надається, тому що Товариство не є учасником судових справ;   - iнформацiя про штрафнi санкцiї емiтента не надається, тому що штрафи не накладались;  - Iнформацiя про змiну акцiонерiв, яким належать голосуючi акцiї, розмiр пакета яких стає бiльшим, меншим або рiвним пороговому значенню пакета акцiй не надається, тому що таких змiн не вiдбувалось;  - iнформацiя про змiну осiб, яким належить право голосу за акцiями, сумарна кiлькiсть прав за якими стає бiльшою, меншою або рiвною пороговому значенню пакета акцiй не надається, тому що таких змiнне вiдбувалось;  - iнформацiя про облiгацiї емiтента не надається, тому що таких цiнних паперiв не випускались;  - iнформацiя про iншi цiннi папери, випущенi емiтентом не надається, тому що таких цiнних паперiв не випускались;  - iнформацiя про похiднi цiннi папери емiтента не надається, тому що таких цiнних паперiв не випускались;  - iнформацiя про забезпечення випуску боргових цiнних паперiв не надається, тому що таких цiнних паперiв не випускались;  - iнформацiя про придбання власних акцiй емiтентом протягом звiтного перiоду не надається, тому що таких цiнних паперiв не випускались;  - iнформацiя про наявнiсть у власностi працiвникiв емiтента цiнних паперiв (крiм акцiй) такого емiтента не надається, тому що працiвники цiнними паперами не володiюь;  - Iнформацiя про загальну кiлькiсть голосуючих акцiй та кiлькiсть голосуючих акцiй, права голосу за якими обмежено, а також кiлькiсть голосуючих акцiй, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано iншiй особi не надається, тому що таких обмежень не має;  - iнформацiя про обсяги виробництва та реалiзацiї основних видiв продукцiї та Iнформацiя про собiвартiсть реалiзованої продукцiї не надається, тому що Товариство не займаються видами дiяльностi, що класифiкуються як переробна, добувна промисловiсть або виробництво та розподiлення електроенергiї, газу та води;   - Iнформацiя про виплату дивiдендiв та iнших доходiв за цiнними паперами не надається, тому що дивiденди не нараховувались та не виплачувались;  - аудиторський звiт незалежного аудитора, наданий за результатами аудиту фiнансової звiтностi емiтента аудитором (аудиторською фiрмою) не надається, тому що аудиторська перевiрка фiнансової звiтностi не проводилась;  - iнформацiя про акцiонернi або корпоративнi договори, укладенi акцiонерами (учасниками) такого емiтента, яка наявна в емiтента не надається, тому що таких iнформацiї про такi договори у Товариства вiдсутня;  -  iнформацiя про будь-якi договори та/або правочини, умовою чинностi яких є незмiннiсть осiб, якi здiйснюють контроль над емiтентом не надається, тому що таких iнформацiї про такi договори у Товариства вiдсутня;  - вiдомостi щодо особливої iнформацiї та iнформацiї про iпотечнi цiннi папери, що виникала протягом звiтного перiоду не надається, тому що таких подiй не вiдбувались;  - В зв'язку з тим, що поле "Дата" не передбачає вiдсутнiсть запису, то у разi, якщо подiя не вiдбувалась, це поле заповнено датою, що є неймовiрною для таких подiй, а саме: 01.01.1900.  Незаповненнi графи звiту емiтента вважати такими, що мають "нульове" значення, або свiдчать про вiдсутнiсть подiї.


ІІІ. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування

            ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ НАУКОВО-ДОСЛIДНИЙ IНСТИТУТ АНАЛIТИЧНОГО ПРИЛАДОБУДУВАННЯ"

2. Скорочене найменування (за наявності)

            ПрАТ "Украналiт"

3. Дата проведення державної реєстрації

            10.03.2005

4. Територія (область)

            м.Київ

5. Статутний капітал (грн)

            3200000

6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать державі

            0

7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії

            0

8. Середня кількість працівників (осіб)

            45

9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД

            72.19 - Дослiдження й експериментальнi розробки у сферi iнших природничих i технiчних наук

            26.51 - Виробництво iнструментiв i обладнання для вимiрювання, дослiдження та навiгацiї

            26.70 - Виробництво оптичних приладiв i фотографiчного устатковання

10. Банки, що обслуговують емітента

1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті

            Акцiонерне товариство "ПРАВЕКС БАНК", МФО 380838

2) IBAN

            UA413808380000026004799978720

3) поточний рахунок

            UA413808380000026004799978720

4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті

            Акцiонерне товариство "ПРАВЕКС БАНК", МФО 380838

5) IBAN

            UA793808380000026003799967594

6) поточний рахунок

            UA793808380000026003799967594

 


XI. Опис бізнесу

 

Зміни в організаційній структурі відповідно до попередніх звітних періодів

Протягом звiтного року змiн в органiзацiйнiй структурi не вiдбувалось.

 

Cередньооблікова чисельність штатних працівників облікового складу (осіб), середня чисельність позаштатних працівників та осіб, які працюють за сумісництвом (осіб), чисельність працівників, які працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) (осіб), фонду оплати праці. Крім того, зазначаються факти зміни розміру фонду оплати праці, його збільшення або зменшення відносно попереднього року. Зазначається кадрова програма емітента, спрямована на забезпечення рівня кваліфікації її працівників операційним потребам емітента

Середньооблiкова чисельнiсть штатних працiвникiв облiкового складу: 39 осiб. Середня чисельнiсть позаштатних працiвникiв та осiб, якi працюють за сумiсництвом: 6 осiб. Працiвникiв, якi працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня): 5 осiб. Оплата працi проводиться згiдно штатного розпису.  Фонд оплати працi:  3509,3 тис. грн., збiльшено у порiвняннi з минулим перiодом (3212,0 тис. грн.). Кадрова програма емiтента, спрямована на забезпечення рiвня квалiфiкацiї працiвникiв операцiйним потребам емiтента. Проводяться заходи по  безпецi та охоронi працi працiвникiв: плановi медичнi огляди, навчання по технiцi безпеки, цивiльної оборони, пожежної безпеки, оплата семiнарiв з пiдвищення квалiфiкацiї. Також проводиться пiдготовка безпосередньо на виробництвi силами спецiалiстiв пiдприємства - пiдвищується квалiфiкацiї нових та вже працюючих робiтникiв шляхом закрiплення робiтника з низькою квалiфiкацiєю  за бiльш досвiдченими спецiалiстами.

 

Належність емітента до будь-яких об'єднань підприємств, найменування та місцезнаходження об'єднання,  зазначаються опис діяльності об'єднання, функції та термін участі емітента у відповідному об'єднанні, позиції емітента в структурі об'єднання

Товариство не входить до об'єднаннь.

 

Cпільна діяльність, яку емітент проводить з іншими організаціями, підприємствами, установами, при цьому вказуються сума вкладів, мета вкладів (отримання прибутку, інші цілі) та отриманий фінансовий результат за звітний рік по кожному виду спільної діяльності

Спiльної дiяльностi у Товариства з iншими органiзацiями, пiдприємствами, установами у звiтному перiодi не було.

 

Будь-які пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб, що мали місце протягом звітного періоду, умови та результати цих пропозицій

Пропозицiї щодо реорганiзацiї з боку третiх осiб ненадходили.

 

Опис обраної облікової політики (метод нарахування амортизації, метод оцінки вартості запасів, метод обліку та оцінки вартості фінансових інвестицій тощо)

Ведення бухгалтерського облiку здiйснюється вiдповiдно до вимог Закону України вiд 16.07.99р. №996-ХIV "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi", положень (стандартiв) бухгалтерського облiку та iнших нормативних актiв Мiнiстерства фiнансiв України щодо органiзацiї бухгалтерського облiку в Українi. Товариство вiдображає господарськi операцiї у реєстрах згiдно з "Методичними рекомендацiями по застосуванню регiстрiв бухгалтерського облiку", затвердженими наказом Мiнiстерства фiнансiв України №356 вiд 29.12.2000р. Бухгалтерська звiтнiсть вiдображає наростаючим пiдсумком майнове та фiнансове становище за звiтний перiод i грунтується на даних синтетичного та аналiтичного облiку. Для вiдображення у бухгалтерському облiку i звiтностi господарськi операцiї оцiнюють в нацiональнiй грошовiй одиницi України способом пiдсумовування проведених витрат.

 

Основні види продукції або послуг, що їх виробляє чи надає емітент, за рахунок продажу яких емітент отримав 10 або більше відсотків доходу за звітний рік, у тому числі обсяги виробництва (у натуральному та грошовому виразі), середньо реалізаційні ціни, суму виручки, окремо надається інформація про загальну суму експорту, а також частку експорту в загальному обсязі продажів, перспективність виробництва окремих товарів, виконання робіт та надання послуг; залежність від сезонних змін; про основні ринки збуту та основних клієнтів; основні ризики в діяльності емітента, заходи емітента щодо зменшення ризиків, захисту своєї діяльності та розширення виробництва та ринків збуту; про канали збуту й методи продажу, які використовує емітент; про джерела сировини, їх доступність та динаміку цін; інформацію про особливості стану розвитку галузі виробництва, в якій здійснює діяльність емітент, рівень впровадження нових технологій, нових товарів, його становище на ринку; інформацію про конкуренцію в галузі, про особливості продукції (послуг) емітента; перспективні плани розвитку емітента; кількість постачальників за основними видами сировини та матеріалів, що займають більше 10 відсотків у загальному обсязі постачання, у разі якщо емітент здійснює свою діяльність у декількох країнах, необхідно зазначити ті країни, у яких емітентом отримано 10 або більше відсотків від загальної суми доходів за звітний рік

Виробництво продукцiї алалiтичного напрямку-системи пожарогасiння,системи монiторингу навколишнього середовища щодо викидiв шкiдливих речовин

 

Основні придбання або відчуження активів за останні п'ять років. Якщо підприємство планує будь-які значні інвестиції або придбання, пов'язані з його господарською діяльністю, їх необхідно описати, включаючи суттєві умови придбання або інвестиції, їх вартість і спосіб фінансування

Протягом останнiх п'яти рокiв суттєвого придбання або вiдчуження активiв не вiдбувалось.

 

Основні засоби емітента, включаючи об'єкти оренди та будь-які значні правочини емітента щодо них; виробничі потужності та ступінь використання обладнання; спосіб утримання активів, місцезнаходження основних засобів. Крім того, необхідно описати екологічні питання, що можуть позначитися на використанні активів підприємства, плани капітального будівництва, розширення або удосконалення основних засобів, характер та причини таких планів, суми видатків, у тому числі вже зроблених, опис методу фінансування, прогнозні дати початку та закінчення діяльності та очікуване зростання виробничих потужностей після її завершення

Термiни та умови користування основними засобами (за основними групами): -будiвлi та споруди - до повного використання, вiдповiдно до технiчних характеристик; - машини та обладнання - до повного використання, вiдповiдно до технiчних характеристик; - транспортнi засоби - до повного використання, вiдповiдно до технiчних характеристик; - iншi - до повного використання, вiдповiдно до технiчних характеристик. Всi основнi засоби власнi, орендованих засобiв немає.  Первiсна вартiсть основних засобiв: будинки та споруди 24,0 тис. грн., машини та обладнання 213,0 тис.грн., транспортнi засоби 142,0 тис.грн., земельнi дiлянки -- тис.грн., iнвестицiйна нерухомiсть -- тис.грн.,  iншi 1,0 тис.грн. Ступiнь зносу основних засобiв: будинки та споруди 75,0%, машини та обладнання 88,0%, транспортнi засоби 100,0%, земельнi дiлянки -- %, iнвестицiйна нерухомiсть -- %, iншi 100 % Ступiнь використання основних засобiв: всi основнi засоби використовуються на 100%. Сума нарахованого зносу: 381,0 тис.грн.  Суттєвi змiни у вартостi основних засобiв зумовленi: суттєвих змiн не було.  Iнформацiя про всi обмеження на використання майна емiтента: обмеження вiдсутнi.

 

Проблеми, які впливають на діяльність емітента; ступінь залежності від законодавчих або економічних обмежень

Основнi фiнансовi iнструменти пiдприємства, якi несуть в собi фiнансовi ризики, включають грошовi кошти, дебiторську заборгованiсть, кредиторську заборгованiсть, та пiддаються наступним фiнансовим ризикам: -       ринковий ризик: змiни на ринку можуть iстотно вплинути на активи/зобов'язання. Ринковий ризик складається з ризику процентної ставки i цiнового ризику; - ризик втрати лiквiдностi: товариство може не виконати своїх зобов'язань з причини недостатностi (дефiциту) обiгових коштiв; тож за певних несприятливих обставин, може бути змушене продати свої активи за бiльш низькою цiною, нiж їхня справедлива вартiсть, з метою погашення зобов'язань; -          кредитний ризик: товариство може зазнати збиткiв у разi невиконання фiнансових зобов'язань контрагентами (дебiторами). Ринковий ризик Всi фiнансовi iнструменти схильнi до ринкового ризику - ризику того, що майбутнi ринковi умови можуть знецiнити iнструмент. Пiдприємство пiддається валютному ризику, тому що у звiтному роцi здiйснювало валютнi операцiї i має валютнi залишки та заборгованостi. Цiновим ризиком є ризик того, що вартiсть фiнансового iнструмента буде змiнюватися внаслiдок змiн ринкових цiн. Цi змiни можуть бути викликанi факторами, характерними для окремого iнструменту або факторами, якi впливають на всi iнструменти ринку. Процентних фiнансових зобов'язань немає. Пiдприємство не пiддається ризику коливання процентних ставок, оскiльки не має кредитiв. Ризик втрати лiквiдностi Товариство перiодично проводить монiторинг показникiв лiквiдностi та вживає заходiв, для запобiгання зниження встановлених показникiв лiквiдностi. Товариство має доступ до фiнансування у достатньому обсязi. Пiдприємство здiйснює контроль лiквiдностi, шляхом планування поточної лiквiдностi. Пiдприємство аналiзує термiни платежiв, якi пов'язанi з дебiторською заборгованiстю та iншими фiнансовими активами, а також прогнознi потоки грошових коштiв вiд операцiйної дiяльностi. Кредитний ризик Пiдприємство схильне до кредитного ризику, який виражається як ризик того, що контрагент -          дебiтор не буде здатний в повному обсязi i в певний час погасити свої зобов'язання. Кредитний ризик регулярно контролюється. Управлiння кредитним ризиком здiйснюється, в основному, за допомогою аналiзу здатностi контрагента сплатити заборгованiсть. Пiдприємство укладає угоди виключно з вiдомими та фiнансово стабiльними сторонами. Кредитний ризик стосується дебiторської заборгованостi. Дебiторська заборгованiсть регулярно перевiряється на iснування ознак знецiнення, створюються резерви пiд знецiнення за необхiдностi. Крiм зазначених вище, суттєвий вплив на дiяльнiсть Товариства можуть мати такi зовнiшнi ризики, як: -           нестабiльнiсть, суперечливiсть законодавства; -   непередбаченi дiї державних органiв; - нестабiльнiсть економiчної (фiнансової, податкової, зовнiшньоекономiчної i iн.) полiтики; -      непередбачена змiна кон'юнктури внутрiшнього i зовнiшнього ринку; -            непередбаченi дiї конкурентiв. Служби з внутрiшнього контролю та управлiння ризиками не створено. Менеджмент приймає рiшення з мiнiмiзацiї ризикiв, спираючись на власнi знання та досвiд, та застосовуючи наявнi ресурси.

 

Опис обраної політики щодо фінансування діяльності емітента, достатність робочого капіталу для поточних потреб, можливі шляхи покращення ліквідності за оцінками фахівців емітента

Фiнансування дiяльностi Товариства здiйснюється за рахунок власних коштiв.

 

Вартість укладених, але ще не виконаних договорів (контрактів) на кінець звітного періоду (загальний підсумок) та очікувані прибутки від виконання цих договорів

Дебiторська заборгованiсть за роботи, товари та послуги становить 424 тис.грн.. Кредиторська заборгованiсть за роботи, товари та послуги становить 8 тис.грн.

 

Стратегія подальшої діяльності емітента щонайменше на рік (щодо розширення виробництва, реконструкції, поліпшення фінансового стану, опис істотних факторів, які можуть вплинути на діяльність емітента в майбутньому)

Товариство планує збiльшувати об'єми та асортимент запропонованих послуг. Прогнози та плани, по сутi, вже розглянутi в попереднiх роздiлах. На жаль, в iснуючих умовах господарювання, неможливо робити достатньо впевненi прогнози й детальнi плани. Iстотними факторами, якi можуть вплинути на дiяльнiсть емiтента в майбутньому, є збiльшення iнфляцiї, зростання цiн, подорожчання кредитних ресурсiв, що негативно вплине на дiяльнiсть Емiтента.

 

Опис політики емітента щодо досліджень та розробок, вказати суму витрат на дослідження та розробку за звітний рік

У звiтному роцi Товариство не проводило самостiйних дослiджень i розробок, але для власних потреб проводить власнi маркетинговi дослiдження ринку на якому працює, а також здiйснює монiторинг рiзних аспектiв дiяльностi компанiй-конкурентiв всеукраїнського та регiональних ринкiв.

 

Інша інформація, яка може бути істотною для оцінки інвестором фінансового стану та результатів діяльності емітента, у тому числі, за наявності, інформацію про результати та аналіз господарювання емітента за останні три роки у формі аналітичної довідки в довільній формі

Iнша iнформацiя, яка може бути iстотною для оцiнки iнвестором фiнансового стану та результатiв дiяльностi емiтента вiдсутня.

 

 


IV. Інформація про органи управління

Орган управління

Структура

Персональний склад

Загальнi збори акцiонерiв.

голова зборiв, секретар, лiчильна комiсiя

органи зборiв обираються тiльки на перiод проведення зборiв i припиняють свої повноваження пiсля їх закiнчення

виконавчий орган

Правлiння  є колегiальним виконавчим органом Товариства, який здiйснює управлiння поточною дiяльнiстю. До компетенцiї Правлiння належить забезпечення та органiзацiя виконання загальних напрямкiв виробничого, економiчного та соцiального розвитку та iншi повноваження та обов'язки, передбаченi Статутом та Положенням про Правлiння.

В звiтному перiодi на посадi Голови правлiння перебував  Мельнiков Олександр Олександрович, Член правлiння - Можаровський Володимир Григорович, Член правлiння - Заповiтряний Володимир Степанович.

Наглядова рада

Голова та члени Наглядової ради

Дашковський Юрiй Олександрович   -  Голова Наглядової ради  Дашковська Алла Борисiвна                       -  Член Наглядової ради  Єременко Станiслав Iванович          -  Член Наглядової ради

 


V. Інформація про посадових осіб емітента

1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

№ з/п

Посада

Прізвище, ім'я, по батькові

Рік народження

Освіта

Стаж роботи (років)

Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав

Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

1

2

3

4

5

6

7

8

1

Голова Ревiзiйної комiсiї

Рибальченко Наталiя Сергiївна

1958

вища

43

КЦ "Лаконiт", -, бухгалтер

23.04.2019, 3 роки

Опис:

            Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi Статутом. Винагорода в грошовiй та в натуральнiй формах посадовiй особi емiтента не виплачувалась. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має.  Попереднi посади якi займала особа протягом останнiх п'яти рокiв:      КЦ "Лаконiт" бухгалтер. Загальний стаж роботи 43 р. Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких iнших пiдприємствах.

2

Член Наглядової ради (обрано як акцiонера)

Єременко Станiслав Iванович

1934

вища

62

ЗАТ "Украналiт", 33440021, заступник начальника вiддiлу

26.03.2017, 3 роки

Опис:

Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi Статутом. Винагорода в грошовiй та в натуральнiй формах посадовiй особi емiтента не виплачувалась. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має.  Попереднi посади якi займала особа протягом останнiх п'яти рокiв:             ПрАТ "Украналiт"  начальник вiддiлу.  Загальний стаж роботи 62 р. Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких iнших пiдприємствах.

3

Член Наглядової ради

Дашковська Алла Борисiвна

1947

вища

47

середня школа №164, -, Викладач

20.04.2018, 3 роки

Опис:

Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi Статутом.  Винагорода в грошовiй та в натуральнiй формах посадовiй особi емiтента не виплачувалась.  Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має.  Загальний стаж роботи 47 р. Попереднi посади якi займала особа протягом останнiх п'яти рокiв: викладач. Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких iнших пiдприємствах.

4

Головний бухгалтер

Шерф Iрина Володимирiвна

1961

вища

26

ПрАТ "Всеукраїнський науково-дослiдний iнститут аналiтичного приладобудування, -, бухгалтер

26.09.2016, безстроково

Опис:

Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi посадовою iнструкцiєю. Посадова особа отримує заробiтну плату, встановлену згiдно зi штатним розкладом. Додаткова винагорода не передбачена. Посадова особа не дала згоди на розкриття iнформацiї про розмiр оплати, отриманої за виконання своїх обов'язкiв. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має.  Попереднi посади якi займала особа протягом останнiх п'яти рокiв:       ПрАТ <Всеукраїнський науково-дослiдний iнститут аналiтичного приладобудування>, бухгалтер. Загальний стаж роботи 26 р. Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких iнших пiдприємствах.

5

Голова правлiння

Мельнiков Олександр Олександрович

1956

вища

46

ПрАТ "Всеукраїнський науково-дослiдний iнститут аналiтичного приладдя", -, заступник Директора по якостi, член Правлiння

20.04.2018, безстроково

Опис:

Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi Статутом. Посадова особа отримує заробiтну плату, встановлену згiдно зi штатним розкладом. Додаткова винагорода не передбачена. Посадова особа не дала згоди на розкриття iнформацiї про розмiр оплати, отриманої за виконання своїх обов'язкiв.  Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має.  Попереднi посади якi займала особа протягом останнiх п'яти рокiв: ПрАТ "Всеукраїнський науково-дослiдний iнститут аналiтичного приладдя", -, заступник Директора по якостi, член Правлiння. Загальний стаж роботи 46 р. Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких iнших пiдприємствах.

6

Член Правлiння

Можаровський Володимир Григорович

1956

вища

44

ПрАТ "Всеукраїнський науково-дослiдний iнститут аналiтичного приладобудуванняя", 33440021, старший науковий спiвробiтник

13.05.2012, 3 роки

Опис:

Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi Статутом. Посадова особа отримує заробiтну плату, встановлену згiдно зi штатним розкладом. Додаткова винагорода не передбачена. Посадова особа не дала згоди на розкриття iнформацiї про розмiр оплати, отриманої за виконання своїх обов'язкiв.  Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має.  Попереднi посади якi займала особа протягом останнiх п'яти рокiв: старший науковий спiвробiтник  Загальний стаж роботи 44 р. Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких iнших пiдприємствах.

7

Голова Наглядової ради (обрано як акцiонера)

Дашковський Юрiй Олександрович

1958

вища

45

Iнститут продовольчих ресурсiв МААН України,, -, зав. Вiддiлом

26.03.2017, 3 роки'

Опис:

Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi статутом. Винагорода в грошовiй та в натуральнiй формах посадовiй особi емiтента не виплачувалась. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має.  Попереднi посади якi займала особа протягом останнiх п'яти рокiв:             Iнститут продовольчих ресурсiв МААН України, зав. Вiддiлом. Загальний стаж роботи 45 р. Основним мiсцем роботи посадової особи є Iнститут харчової промисловостi.

8

Член Правлiння

Заповiтряний Володимир Степанович

1948

Вища

48

ПрАТ "Всеукраїнський iнститут аналiтичного приладобудування", 33440021, заступ. завiдуючого вiддiлом

01.03.2018, безстроково

Опис:

Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi Статутом. Посадова особа отримує заробiтну плату, встановлену згiдно зi штатним розкладом. Додаткова винагорода не передбачена. Посадова особа не дала згоди на розкриття iнформацiї про розмiр оплати, отриманої за виконання своїх обов'язкiв.  Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має.  Попереднi посади якi займала особа протягом останнiх п'яти рокiв: заступ. завiдув. вiддiлом.  Загальний стаж роботи 48 р. Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких iнших пiдприємствах.

 


2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

Посада

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

 Кількість акцій (шт.)

Від загальної кількості акцій (у відсотках)

Кількість за видами акцій

Прості іменні

Привілейовані іменні

1

2

3

4

5

6

Голова Ревiзiйної комiсiї

Рибальченко Наталiя Сергiївна

16

0,000125

16

0

Член Наглядової ради

Єременко Станiслав Iванович

16

0,000125

16

0

Головний бухгалтер

Шерф Iрина Володимирiвна

0

0

0

0

Голова правлiння

Мельнiков Олександр Олександрович

0

0

0

0

Член Правлiння

Мажаровський Володимир Григорович

0

0

0

0

Голова Наглядової ради

Дашковський Юрiй Олександрович

2 385 650

18,63789

2 385 650

0

Член Наглядової ради

Дашковська Алла Борисiвна

6 766 885

52,866289

6 766 885

0

Член Правлiння

Заповiтряний Володимир Степанович

0

0

0

0

 


VI. Інформація про засновників та/або учасників емітента та відсоток акцій (часток, паїв)

Найменування юридичної особи засновника та/або учасника

Ідентифікаційний код юридичної особи засновника та/або учасника

Місцезнаходження

Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)

 

 

 

 

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи

Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)

Фiзичнi особи - 9 осiб

100

Усього

100

 


VII. Звіт керівництва (звіт про управління)

 

1. Вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента

Товариство планує збiльшувати об'єми та асортимент запропонованих послуг. На жаль, в iснуючих умовах господарювання, неможливо робити достатньо впевненi прогнози й детальнi плани. Iстотними факторами, якi можуть вплинути на дiяльнiсть емiтента в майбутньому, є збiльшення iнфляцiї, зростання цiн, подорожчання кредитних ресурсiв, що негативно вплине на дiяльнiсть Емiтента. Негативний вплив на розвиток емiтента може мати погiршення економiчної ситуацiї в Українi та у всьому свiтi, викликане, зокрема, пандемiєю гострої респiраторної хвороби COVID-19 та введенням пов'язаних iз цим карантинних та обмежувальних заходiв в Українi та свiтi, що матиме наслiдком зниження попиту на послуги Товариства.

 

2. Інформація про розвиток емітента

Приватне акцiонерне товариство "Украналiт" розпочало свою роботу бiльш нiж 40 рокiв тому. Її знають, як провiдну компанiю в СРСР з розробки та виготовлення газоаналiзаторiв, а також по розробцi стандартiв для приладiв. До 1992 року компанiя мала назву НВО "АНАЛIТПРИЛАД" до складу якої входив: - Всесоюзний науково-дослiдний iнститут аналiтичного приладобудування (ВНIIАП); - заводи з виробництва газоаналiзаторiв в мiстах Києвi та Вiнницi.         З 1992 року компанiя отримала нову назву Український науково-дослiдний iнститут аналiтичного приладобудування. З 1999 року пiсля приватизацiї компанiї сталi акцiонерним товариством вiдкритого типу i мала назву - АТ "УКРАНАЛIТ". З 2005 року - акцiонерне товариство закритого типу - ЗАТ "УКРАНАЛIТ".  З 2012 року  ЗАТ "УКРАНАЛIТ" перетворено в приватне акцiонерне товариство (ПрАТ) "Украналит".           Великий досвiд роботи з розробки аналiзаторiв дозволив нам виростити спiвробiтникiв високої квалiфiкацiї в цiй галузi, а також створити свою школу навчання молодих фахiвцiв. Компанiєю спiльно з Нацiональним полiтехнiчним унiверситетом м. Києва вiдкрита кафедра з навчання студентiв, яка має назву: Наукове i аналiтичне приладобудування. Крiм того, ПрАТ "Украналiт" є головною науковою органiзацiєю Мiнiстерства промислової полiтики України з науково-технiчною програмою "Приладобудування України - 2005".

 

3. Інформація про укладення деривативів або вчинення правочинів щодо похідних цінних паперів емітентом, якщо це впливає на оцінку його активів, зобов'язань, фінансового стану і доходів або витрат емітента, зокрема інформацію про:

Товариство не укладало деривативи, та не вчиняло правочинiв щодо похiдних цiнних паперiв

 

1) завдання та політику емітента щодо управління фінансовими ризиками, у тому числі політику щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операції, для якої використовуються операції хеджування

Товариство не укладало деривативи, та не вчиняло правочинiв щодо похiдних цiнних паперiв, тому не несе фiнансових ризикiв, пов'язаних з обiгом похiдних цiнних паперiв. Намiри щодо вчинення таких правочинiв вiдсутнi. Вiдповiдно до вищезазначеного, iнформацiя щодо управлiння фiнансовими ризиками не надається.

 

2) схильність емітента до цінових ризиків, кредитного ризику, ризику ліквідності та/або ризику грошових потоків

Товариство не укладало деривативи, та не вчиняло правочинiв щодо похiдних цiнних паперiв, тому не несе фiнансових ризикiв, пов'язаних з обiгом похiдних цiнних паперiв. Намiри щодо вчинення таких правочинiв вiдсутнi. Вiдповiдно до вищезазначеного, iнформацiя щодо схильностi емiтента до цiнового або кредитного ризикiв не надається.

 

4. Звіт про корпоративне управління:

1) посилання на:

власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент

Корпоративне управлiння Товариства здiйснюється вiдповiдно до положень Цивiльного кодексу України, Законiв України "Про акцiонернi товариства", "Про цiннi папери та фондовий ринок", "Про депозитарну систему України", iнших актiв законодавства України, Статуту Товариства, Положення про наглядову раду, Положення про виконавчий орган Товариства, Положення про посадових осiб акцiонерного товариства, Положення про ревiзiйну комiсiю (або ревiзора), Положення про порядок розподiлу прибутку та Положення про Загальнi збори акцiонерiв Товариства.

 

кодекс корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або інший кодекс корпоративного управління, який емітент добровільно вирішив застосовувати

Кодексу корпоративного управлiння фондової бiржi, об'єднання юридичних осiб або будь-якого iншого кодексу корпоративного управлiння Товариство не застосовує.

 

вся відповідна інформація про практику корпоративного управління, застосовувану понад визначені законодавством вимоги

Товариство не застосовує практику корпоративного управлiння понад визначенi законодавством вимоги.

 

2) у разі якщо емітент відхиляється від положень кодексу корпоративного управління, зазначеного в абзацах другому або третьому пункту 1 цієї частини, надайте пояснення, від яких частин кодексу корпоративного управління такий емітент відхиляється і причини таких відхилень. У разі якщо емітент прийняв рішення не застосовувати деякі положення кодексу корпоративного управління, зазначеного в абзацах другому або третьому пункту 1 цієї частини, обґрунтуйте причини таких дій

Як окремий документ "Кодекс корпоративного управлiння" не приймався та не оприлюднювався, кодексу корпоративного управлiння фондової бiржi, об'єднання юридичних осiб або будь-якого iншого кодексу корпоративного управлiння Товариство не застосовує. Акцiонери Товариства вважають достатнiм регулювання корпоративних вiдносин, якi встановленi чинним законодавством, Статутом Товариства, Положення про наглядову раду, Положення про виконавчий орган Товариства, Положення про посадових осiб акцiонерного товариства, Положення про ревiзiйну комiсiю (або ревiзора), Положення про порядок розподiлу прибутку та Положення про Загальнi збори акцiонерiв Товариства.   Вiдхилень вiд норм корпоративного управлiння, що викладенi в Статутi Товариства та вищезазначених положень не вiдбувалось.

 

3) інформація про загальні збори акціонерів (учасників)

 

Вид загальних зборів

річні

позачергові

X

 

Дата проведення

23.04.2019

Кворум зборів

71,5

Опис

Протягом 2019 р. були проведено однi Загальнi збори акцiонерiв Товариства. Рiчнi загальнi збори акцiонерiв Товариства вiдбулись 23.04.2019 р.  На цих зборах розглядались питання порядку денного: 1. Про обрання членiв лiчильної комiсiї, прийняття рiшення про припинення їх повноважень.  Прийнятi рiшення:  Обрати  лiчильну комiсiю у кiлькостi 2 (двох) осiб, у складi:    голова лiчильної комiсiї - Курмач Лариса Петрiвна,  член лiчильної комiсiї: Кондратенко Любов Олександрiвна.  Припинити повноваження лiчильної комiсiї пiсля опечатування бюлетенiв для голосування, якi були використанi пiд час проведення Загальних зборiв,  складення та пiдписання головою та всiма членами лiчильної комiсiї протоколiв про пiдсумки голосування до протоколу Загальних зборiв. 2. Про обрання Голови та Секретаря загальних зборiв акцiонерiв, прийняття рiшення з питань порядку (регламенту) проведення  рiчних Загальних зборiв акцiонерiв. Прийнятi рiшення: Обрати Головою загальних зборiв - Єременко Станiслава Iвановича Секретарем - Рибальченко Наталiю Сергiївну. 3. Затвердження порядку засвiдчення бюлетенiв для голосування на загальних зборах. Прийнятi рiшення: Затвердити наступний порядок та спосiб засвiдчення бюлетенiв для голосування на цих Загальних зборах: бюлетень для голосування, пiсля його здачi акцiонеромлiчильнiй комiсiї, засвiдчується в верхнiй частинi бюлетеня пiдписом Голови реєстрацiйної комiсiї. 4. Затвердження звiту Правлiння про результати дiяльностi Товариства за 2018 рiк та прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту. Прийнятi рiшення: - Затвердити Звiт Правлiння про результати фiнансово-господарської дiяльностi за 2018 рiк; - Роботу Правлiння протягом 2018 р.  5. Затвердження звiту Наглядової ради Товариства за пiдсумками  2018 року та прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту. Прийнятi рiшення: - Затвердити звiт Наглядової ради Товариства за 2018 рiк; - Роботу Наглядової ради в 2018 роцi визнати задовiльною. 6. Звiт  та  висновки Ревiзiйної комiсiї Товариства за 2018 рiк,  прийняття рiшення  за наслiдками  розгляду  звiту.                Прийнятi рiшення: - Затвердити звiт та Висновки Ревiзiйної комiсiї Товариства за 2018 рiк; - Роботу Ревiзiйної комiсiї в 2018 роцi визнати задовiльною. 7. Затвердження рiчного звiту та балансу Товариства за 2018 рiк. Прийнятi рiшення: - Затвердити рiчний звiт та баланс Товариства за 2018 рiк. 8. Визначення порядку розподiлу прибутку чи покриття збиткiв за 2018 рiк. Прийнятi рiшення: Затвердити прибуток за результатами роботи у 2018 роцi  в сумi 4000,00 грн. У зв`язку з незначним прибутком за 2018 рiк розподiл прибутку не здiйснювати, дивiденди не нараховувати, нерозподiлений прибуток направити до резервного фонду Товариства. 9. Затвердження угод та правочинiв Товариства, укладених за перiод мiж проведенням загальних зборiв Товариства. Прийнятi рiшення: Затвердити угоди та правочини Товариства, що були укладенi за перiод мiж проведенням загальних зборiв Товариства. 10. Про припинення повноважень  членiв Ревiзiйної комiсiї Товариства. Прийнятi рiшення: - Вiдкликати членiв Ревiзiйної комiсiї. 11. Про обрання Ревiзора Товариства. Прийнятi рiшення: - обрано Ревiзора Товариства.  Кворум зборiв: у зборах прийняли участь акцiонери, що є власниками 71,5% вiд загальної кiлькостi голосуючих акцiй. Перелiк осiб, що подавали пропозицiї до перелiку питань порядку денного: Пропозицiї до порядку денного не надавались.

 

 

Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в загальних зборах акціонерів останнього разу у звітному році?

 

Так

Ні

Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні збори

X

 

Акціонери

 

X

Депозитарна установа

 

X

Інше (зазначити)

д/н

 

Який орган здійснював контроль за станом реєстрації акціонерів або їх представників для участі в останніх загальних зборах у звітному році (за наявності контролю)?

 

Так

Ні

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку

 

X

Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотками акцій

X

 

 

У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах останнього разу у звітному році?

 

Так

Ні

Підняттям карток

 

X

Бюлетенями (таємне голосування)

X

 

Підняттям рук

 

X

Інше (зазначити)

д/н

 

Які основні причини скликання останніх позачергових зборів у звітному році?

 

Так

Ні

Реорганізація

 

X

Додатковий випуск акцій

 

X

Унесення змін до статуту

 

X

Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства

 

X

Прийняття рішення про зменшення статутного капіталу товариства

 

X

Обрання або припинення повноважень голови та членів наглядової ради

 

X

Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органу

 

X

Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії (ревізора)

 

X

Делегування додаткових повноважень наглядовій раді

 

X

Інше (зазначити)

Позачерговi збори не скликались

 

Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування?

 

Так

Ні

 

 

X

 

У разі скликання позачергових загальних зборів зазначаються їх ініціатори:

 

Так

Ні

Наглядова рада

 

X

Виконавчий орган

 

X

Ревізійна комісія (ревізор)

 

X

Акціонери (акціонер), які (який) на день подання вимоги сукупно є власниками (власником) 10 і більше відсотків голосуючих акцій товариства

д/н

Інше (зазначити)

Позачерговi збори не скликались

 

У разі скликання, але непроведення річних (чергових) загальних зборів зазначається причина їх непроведення

Рiчнi збори були проведенi 23.04.2019 р.

 

У разі скликання, але непроведення позачергових загальних зборів зазначається причина їх непроведення

Позачерговi збори не проводились, тому що не скликались.

 

4) інформація про наглядову раду та виконавчий орган емітента

 

Склад наглядової ради (за наявності)

 

Персональний склад наглядової ради

Незалежний член наглядової ради

Залежний член наглядової ради

Дашковський Юрiй Олександрович

 

X

Функціональні обов'язки члена наглядової ради

Дiяльнiсть Наглядової ради регламентується Положенням про Наглядову раду, що затверджується Загальними зборами акцiонерiв Товариства. Члени Наглядової ради Товариства обираються простою бiльшiстю голосiв термiном на 3 роки  з числа фiзичних осiб, якi мають повну дiєздатнiсть. Голова Наглядової ради обирається членами Наглядової ради з їх числа простою бiльшiстю голосiв вiд кiлькiсного складу Наглядової ради. Голова Наглядової ради органiзовує її роботу, скликає засiдання Наглядової ради та головує на них, вiдкриває Загальнi збори, органiзує обрання голови та секретаря, здiйснює iншi повноваження, передбаченi Статутом та положенням про Наглядову раду. У разi неможливостi виконання головою Наглядової ради своїх повноважень його повноваження здiйснює один iз членiв Наглядової ради за її рiшенням. Засiдання Наглядової ради скликаються за iнiцiативою голови Наглядової ради або на вимогу члена Наглядової ради. Засiдання Наглядової ради також скликаються на вимогу Ревiзiйної комiсiї, Правлiння чи iнших осiб, якi беруть участь у засiданнi Наглядової ради. Засiдання Наглядової ради проводяться в мiру необхiдностi, але не рiдше одного разу на квартал. Засiдання Наглядової ради є правомочним, якщо в ньому бере участь бiльше нiж половина її складу. Рiшення Наглядової ради приймається простою бiльшiстю голосiв членiв Наглядової ради, якi беруть участь у засiданнi та мають право голосу. У разi рiвного розподiлу голосiв членiв Наглядової ради пiд час прийняття рiшень Голова Наглядової ради має право вирiшального голосу. На засiданнi Наглядової ради кожний член Наглядової ради має один голос. Протокол засiдання Наглядової ради Товариства пiдписується головою Наглядової ради Товариства та секретарем Наглядової ради Товариства.

Дашковська Алла Борисiвна

 

X

Функціональні обов'язки члена наглядової ради

Дiяльнiсть Наглядової ради регламентується Положенням про Наглядову раду, що затверджується Загальними зборами акцiонерiв Товариства. Члени Наглядової ради Товариства обираються простою бiльшiстю голосiв термiном на 3 роки  з числа фiзичних осiб, якi мають повну дiєздатнiсть. Голова Наглядової ради обирається членами Наглядової ради з їх числа простою бiльшiстю голосiв вiд кiлькiсного складу Наглядової ради. Голова Наглядової ради органiзовує її роботу, скликає засiдання Наглядової ради та головує на них, вiдкриває Загальнi збори, органiзує обрання голови та секретаря, здiйснює iншi повноваження, передбаченi Статутом та положенням про Наглядову раду. У разi неможливостi виконання головою Наглядової ради своїх повноважень його повноваження здiйснює один iз членiв Наглядової ради за її рiшенням. Засiдання Наглядової ради скликаються за iнiцiативою голови Наглядової ради або на вимогу члена Наглядової ради. Засiдання Наглядової ради також скликаються на вимогу Ревiзiйної комiсiї, Правлiння чи iнших осiб, якi беруть участь у засiданнi Наглядової ради. Засiдання Наглядової ради проводяться в мiру необхiдностi, але не рiдше одного разу на квартал. Засiдання Наглядової ради є правомочним, якщо в ньому бере участь бiльше нiж половина її складу. Рiшення Наглядової ради приймається простою бiльшiстю голосiв членiв Наглядової ради, якi беруть участь у засiданнi та мають право голосу. У разi рiвного розподiлу голосiв членiв Наглядової ради пiд час прийняття рiшень Голова Наглядової ради має право вирiшального голосу. На засiданнi Наглядової ради кожний член Наглядової ради має один голос. Протокол засiдання Наглядової ради Товариства пiдписується головою Наглядової ради Товариства та секретарем Наглядової ради Товариства.

Єременко Станiслав Iванович

 

X

Функціональні обов'язки члена наглядової ради

Дiяльнiсть Наглядової ради регламентується Положенням про Наглядову раду, що затверджується Загальними зборами акцiонерiв Товариства. Члени Наглядової ради Товариства обираються простою бiльшiстю голосiв термiном на 3 роки  з числа фiзичних осiб, якi мають повну дiєздатнiсть. Голова Наглядової ради обирається членами Наглядової ради з їх числа простою бiльшiстю голосiв вiд кiлькiсного складу Наглядової ради. Голова Наглядової ради органiзовує її роботу, скликає засiдання Наглядової ради та головує на них, вiдкриває Загальнi збори, органiзує обрання голови та секретаря, здiйснює iншi повноваження, передбаченi Статутом та положенням про Наглядову раду. У разi неможливостi виконання головою Наглядової ради своїх повноважень його повноваження здiйснює один iз членiв Наглядової ради за її рiшенням. Засiдання Наглядової ради скликаються за iнiцiативою голови Наглядової ради або на вимогу члена Наглядової ради. Засiдання Наглядової ради також скликаються на вимогу Ревiзiйної комiсiї, Правлiння чи iнших осiб, якi беруть участь у засiданнi Наглядової ради. Засiдання Наглядової ради проводяться в мiру необхiдностi, але не рiдше одного разу на квартал. Засiдання Наглядової ради є правомочним, якщо в ньому бере участь бiльше нiж половина її складу. Рiшення Наглядової ради приймається простою бiльшiстю голосiв членiв Наглядової ради, якi беруть участь у засiданнi та мають право голосу. У разi рiвного розподiлу голосiв членiв Наглядової ради пiд час прийняття рiшень Голова Наглядової ради має право вирiшального голосу. На засiданнi Наглядової ради кожний член Наглядової ради має один голос. Протокол засiдання Наглядової ради Товариства пiдписується головою Наглядової ради Товариства та секретарем Наглядової ради Товариства.

 

Чи проведені засідання наглядової ради, загальний опис прийнятих на них рішень; процедури, що застосовуються при прийнятті наглядовою радою рішень; визначення, як діяльність наглядової ради зумовила зміни у фінансово-господарській діяльності товариства

За звiтний перiод було проведено 4 засiдання, що проводилися шляхом безпосереднього збору членiв наглядової ради в одному мiсцi, на яких були прийнятi наступнi рiшення: _ Обрати членом правлiння ПрАТ "Украналiт" Заповiтряного Володимира Степановича. _          Призначити члена правлiння Заповiтряного Володимира Степановича заступником голови правлiння - заступником директора з якостi з 01.03.2018 р. _ Призначити виконувача обов'язки Голови правлiння ПрАТ "Украналiт" Мельнiкова Олександра Олександровича Головою правлiння ПрАТ "Украналiт".

 

Комітети в складі наглядової ради (за наявності)?

 

Так

Ні

Персональний склад комітетів

З питань аудиту

 

X

 

З питань призначень

 

X

 

З винагород

 

X

 

Інше (зазначити)

Комiтети не створювались

Комiтети не створювались

 

Чи проведені засідання комітетів наглядової ради, загальний опис прийнятих на них рішень

Комiтети не створювались

У разі проведення оцінки роботи комітетів зазначається інформація щодо їх компетентності та ефективності

Комiтети не створювались

 

Інформація про діяльність наглядової ради та оцінка її роботи

Оцінка роботи наглядової ради

Загальними зборами акцiонерiв Товариства, що вiдбулись 23.04.2019 р., в цiлому затверджено звiт  Наглядової ради Товариства, її роботу визнано задовiльною. Органами Товариства не розглядались та не приймались рiшення по питанням оцiнки складу, структури Наглядової ради та її дiяльностi як колегiального органу, компетентностi та ефективностi та незалежностi кожного члена ради, виконання наглядовою радою поставлених цiлей.  Комiтети Наглядової ради не утворювались, i вiдповiдно, не надається iнформацiя щодо компетентностi та ефективностi кожного з комiтетiв ради, iнформацiя про перелiк та персональний склад комiтетiв, їхнi функцiональнi повноваження, кiлькiсть проведених засiдань та опис основних питань, якими займалися комiтети, iнформацiю комiтету Наглядової ради з питань аудиту щодо незалежностi проведеного зовнiшнього аудиту товариства, зокрема незалежностi аудитора (аудиторської фiрми).

 

 

Які з вимог до членів наглядової ради викладені у внутрішніх документах акціонерного товариства?

 

Так

Ні

Галузеві знання і досвід роботи в галузі

X

 

Знання у сфері фінансів і менеджменту

X

 

Особисті якості (чесність, відповідальність)

X

 

Відсутність конфлікту інтересів

X

 

Граничний вік

 

X

Відсутні будь-які вимоги

 

X

Інше (зазначити)

д/н

 

X

 

Коли останній раз обирався новий член наглядової ради, як він ознайомився зі своїми правами та обов'язками?

 

Так

Ні

Новий член наглядової ради самостійно ознайомився зі змістом внутрішніх документів акціонерного товариства

X

 

Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового члена наглядової ради ознайомили з його правами та обов'язками

 

X

Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне навчання (з корпоративного управління або фінансового менеджменту)

 

X

Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний строк або не було обрано нового члена

 

X

Інше (зазначити)

д/н

 

Як визначається розмір винагороди членів наглядової ради?

 

Так

Ні

Винагорода є фіксованою сумою

 

X

Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової вартості акцій

 

X

Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства

 

X

Члени наглядової ради не отримують винагороди

X

 

Інше (запишіть)

д/н

 

Склад виконавчого органу

 

Персональний склад виконавчого органу

Функціональні обов'язки члена виконавчого органу

Голова правлiння Мельнiков Олександр Олександрович, Член правлiння  Можаровський Володимир Григорович, Член правлiння  Заповiтряний Володимир Степанович.

Колегiальним виконавчим органом Товариства, який здiйснює управлiння його поточною дiяльнiстю, є Правлiння. У межах своєї компетенцiї Правлiння дiє вiд iменi Товариства, пiдзвiтне Загальним зборам акцiонерiв та Наглядовiй радi Товариства, органiзовує виконання їх рiшень. Правлiння Товариства дiє згiдно законодавства України та Статуту та на пiдставi Положення про Правлiння.  Правлiння очолює Голова Правлiння. Правлiння дiє вiд iменi Товариства у межах, передбачених законодавством та Статутом Товариства. Членами Правлiння можуть бути особи, якi перебувають з Товариством в трудових вiдносинах.  Членами Правлiння не можуть бути члени Наглядової ради або Ревiзiйної комiсiї. У своїй дiяльностi Правлiння зобов'язане захищати iнтереси Товариства та його акцiонерiв, керуватися Статутом, виданими на пiдставi нього внутрiшнiми документами Товариства, рiшеннями Загальних зборiв акцiонерiв i Наглядової ради. Для ведення дiловодства Правлiння, оформлення та зберiгання протоколiв засiдань Правлiння призначається Секретар Правлiння. Будь-якi рiшення Правлiння приймаються виключно на засiданнях Правлiння. Правлiння проводить черговi та позачерговi засiдання. Черговi засiдання скликаються Головою Правлiння не менше одного разу на мiсяць. Позачерговi засiдання проводяться у разi потреби та можуть скликатися на вимогу Голови Правлiння або будь-кого з членiв Правлiння. Вимоги про проведення позачергового засiдання Правлiння разом з перелiком питань, якi пропонується включити до його порядку денного, подаються Секретарю Правлiння у письмовому виглядi. Iнформацiя про наступне засiдання Правлiння та його порядок денний повинна бути пiдготовлена та доведена до вiдома його членiв Секретарем Правлiння у письмовому виглядi i не пiзнiше, нiж за один день до проведення засiдання Правлiння. Пiд час проведення засiдання Правлiння на обговорення можуть вноситися питання, не включенi до порядку денного, якщо нiхто з членiв Правлiння не заявить своїх заперечень.  Засiдання Правлiння вважаються правомочними, якщо в них беруть участь не менше 2/3 його членiв. Члени Правлiння зобов'язанi брати участь у засiданнi Правлiння особисто.  На початку засiдання Секретар Правлiння перевiряє наявнiсть членiв Правлiння i пiсля перевiрки наявностi кворуму та оголошення порядку денного Правлiння вирiшує питання про включення до порядку денного додаткових питань. Засiдання веде Голова Правлiння, а в разi його вiдсутностi - особа , яка його замiщає. Рiшення Правлiння приймаються шляхом голосування простою бiльшiстю голосiв членiв Правлiння, якi приймають участь у голосуваннi, i оформлюються протоколом засiдання Правлiння. В разi рiвного розподiлу голосiв прийнятим вважається рiшення, за яке проголосував Голова Правлiння. При голосуваннi кожен член Правлiння має один голос i може проголосувати за прийняття рiшення, проти нього, але не може утриматися вiд голосування. Правлiння може прийняти рiшення про проведення таємного голосування. Секретар Правлiння веде протоколи засiдань i пiдшиває їх в Книгу протоколiв засiдань Правлiння. Протокол засiдання повинен обов'язково мiстити порядковий номер, дату i мiсце прийняття. Члени Правлiння, якi не згоднi з рiшенням Правлiння, можуть висловити окрему думку, яка вноситься до протоколу та доводиться до вiдома Наглядової ради Товариства.  Протоколи засiдань Правлiння пiдписуються головуючим  та Секретарем Правлiння. Крiм того, по кожному питанню порядку денного складається пiдписний лист з результатами голосування, який пiдписується всiма членами Правлiння, якi брали участь у засiданнi. Книга протоколiв або завiренi витяги з неї повиннi бути у будь-який час наданi для ознайомлення будь-кому iз членiв  Наглядової ради Товариства, Правлiння  та представнику профспiлкового органу, що пiдписав колективний договiр вiд iменi трудового колективу. Члени Правлiння несуть персональну вiдповiдальнiсть за виконання рiшень Загальних зборiв  Товариства та Наглядової  ради Товариства.

 

Чи проведені засідання виконавчого органу: загальний опис прийнятих на них рішень; інформація про результати роботи виконавчого органу; визначення, як діяльність виконавчого органу зумовила зміни у фінансово-господарській діяльності товариства

За звiтний перiод було проведено 4 засiдання, що проводилися шляхом безпосереднього збору членiв Правлiння в одному мiсцi, на яких приймались рiшення щодо управлiння поточною дiяльнiстю Тоовариства.

 

Оцінка роботи виконавчого органу

Товариство у 2019 р. отримало прибуток в розмiрi 2 тис. грн. Фiнансовi показники  дозволяють оцiнити роботу Голови Правлiння як задовiльну. Загальними зборами акцiонерiв Товариства, що вiдбулись 23.04.2019 р. затверджено Звiт Правлiння про результати фiнансово-господарської дiяльностi за 2018 рiк, роботу Правлiння протягом 2018 р. визнано задовiльною. Iншими органами Товариства не розглядались та не приймались рiшення по питанням оцiнки дiяльностi та компетенцiї Правлiння Товариства.

 

Примітки

Персональний склад наглядової ради. Дашковський Юрiй Олександрович     -  Голова Наглядової ради  Дашковська Алла Борисiвна                       -  Член Наглядової ради  Єременко Станiслав Iванович  -  Член Наглядової ради   Комiтети Наглядової ради: У складi Наглядової ради Товариства комiтети не створювались.  Iнформацiя про проведенi засiдання та загальний опис прийнятих на них рiшень.  За звiтний перiод було проведено 4 засiдання, що проводилися шляхом безпосереднього збору членiв наглядової ради в одному мiсцi, на яких були прийнятi наступнi рiшення: _   про скликання та проведення рiчних та позачергових Загальних зборiв акцiонерiв Товариства. Затвердження порядку денного рiчних Загальних зборiв акцiонерiв Товариства; _         про пiдготовку та проведення рiчних та позачергових Загальних зборiв акцiонерiв Товариства;  Внутрiшня структура та функцiональнi обов'язки кожного члена Наглядової ради, процедури, що застосовуються при прийняттi нею рiшень. Дiяльнiсть Наглядової ради регламентується Положенням про Наглядову раду, що затверджується Загальними зборами акцiонерiв Товариства. Члени Наглядової ради Товариства обираються простою бiльшiстю голосiв термiном на 3 роки  з числа фiзичних осiб, якi мають повну дiєздатнiсть. Голова Наглядової ради обирається членами Наглядової ради з їх числа простою бiльшiстю голосiв вiд кiлькiсного складу Наглядової ради. Голова Наглядової ради органiзовує її роботу, скликає засiдання Наглядової ради та головує на них, вiдкриває Загальнi збори, органiзує обрання голови та секретаря, здiйснює iншi повноваження, передбаченi Статутом та положенням про Наглядову раду. У разi неможливостi виконання головою Наглядової ради своїх повноважень його повноваження здiйснює один iз членiв Наглядової ради за її рiшенням. Засiдання Наглядової ради скликаються за iнiцiативою голови Наглядової ради або на вимогу члена Наглядової ради. Засiдання Наглядової ради також скликаються на вимогу Ревiзiйної комiсiї, Правлiння чи iнших осiб, якi беруть участь у засiданнi Наглядової ради. Засiдання Наглядової ради проводяться в мiру необхiдностi, але не рiдше одного разу на квартал. Засiдання Наглядової ради є правомочним, якщо в ньому бере участь бiльше нiж половина її складу. Рiшення Наглядової ради приймається простою бiльшiстю голосiв членiв Наглядової ради, якi беруть участь у засiданнi та мають право голосу. У разi рiвного розподiлу голосiв членiв Наглядової ради пiд час прийняття рiшень Голова Наглядової ради має право вирiшального голосу. На засiданнi Наглядової ради кожний член Наглядової ради має один голос. Протокол засiдання Наглядової ради Товариства пiдписується головою Наглядової ради Товариства та секретарем Наглядової ради Товариства.  Оцiнка складу, структури та дiяльностi як колегiального органу, компетентностi та ефективностi кожного члена ради.  Загальними зборами акцiонерiв Товариства, що вiдбулись 23.04.2019 р., в цiлому затверджено звiт  Наглядової ради Товариства, її роботу визнано задовiльною. Органами Товариства не розглядались та не приймались рiшення по питанням оцiнки складу, структури Наглядової ради та її дiяльностi як колегiального органу, компетентностi та ефективностi та незалежностi кожного члена ради, виконання наглядовою радою поставлених цiлей.  Комiтети Наглядової ради не утворювались, i вiдповiдно, не надається iнформацiя щодо компетентностi та ефективностi кожного з комiтетiв ради, iнформацiя про перелiк та персональний склад комiтетiв, їхнi функцiональнi повноваження, кiлькiсть проведених засiдань та опис основних питань, якими займалися комiтети, iнформацiю комiтету Наглядової ради з питань аудиту щодо незалежностi проведеного зовнiшнього аудиту товариства, зокрема незалежностi аудитора (аудиторської фiрми).   . Iнформацiя про виконавчий орган Товариства. Структура, склад та дiяльнiсть виконавчого органу. Колегiальним виконавчим органом Товариства, який здiйснює управлiння його поточною дiяльнiстю, є Правлiння. В звiтному перiодi на посадi Голови правлiння перебував  Мельнiков Олександр Олександрович, Член правлiння - Можаровський Володимир Григорович, Член правлiння - Заповiтряний Володимир Степанович. У межах своєї компетенцiї Правлiння дiє вiд iменi Товариства, пiдзвiтне Загальним зборам акцiонерiв та Наглядовiй радi Товариства, органiзовує виконання їх рiшень. Правлiння Товариства дiє згiдно законодавства України та Статуту та на пiдставi Положення про Правлiння.   Кiлькiсний  склад Правлiння визначається Наглядовою радою Товариства, але не може бути меншим за двох осiб - Голови Правлiння та члена Правлiння.  Голова та члени Правлiння обираються Наглядовою радою Товариства.  Голова та члени Правлiння обираються термiном на три роки. Правлiння очолює Голова Правлiння. Правлiння дiє вiд iменi Товариства у межах, передбачених законодавством та Статутом Товариства. Членами Правлiння можуть бути особи, якi перебувають з Товариством в трудових вiдносинах.  Членами Правлiння не можуть бути члени Наглядової ради або Ревiзiйної комiсiї. У своїй дiяльностi Правлiння зобов'язане захищати iнтереси Товариства та його акцiонерiв, керуватися Статутом, виданими на пiдставi нього внутрiшнiми документами Товариства, рiшеннями Загальних зборiв акцiонерiв i Наглядової ради. Для ведення дiловодства Правлiння, оформлення та зберiгання протоколiв засiдань Правлiння призначається Секретар Правлiння. Будь-якi рiшення Правлiння приймаються виключно на засiданнях Правлiння. Правлiння проводить черговi та позачерговi засiдання. Черговi засiдання скликаються Головою Правлiння не менше одного разу на мiсяць. Позачерговi засiдання проводяться у разi потреби та можуть скликатися на вимогу Голови Правлiння або будь-кого з членiв Правлiння. Вимоги про проведення позачергового засiдання Правлiння разом з перелiком питань, якi пропонується включити до його порядку денного, подаються Секретарю Правлiння у письмовому виглядi. Iнформацiя про наступне засiдання Правлiння та його порядок денний повинна бути пiдготовлена та доведена до вiдома його членiв Секретарем Правлiння у письмовому виглядi i не пiзнiше, нiж за один день до проведення засiдання Правлiння. Пiд час проведення засiдання Правлiння на обговорення можуть вноситися питання, не включенi до порядку денного, якщо нiхто з членiв Правлiння не заявить своїх заперечень.  Засiдання Правлiння вважаються правомочними, якщо в них беруть участь не менше 2/3 його членiв. Члени Правлiння зобов'язанi брати участь у засiданнi Правлiння особисто.  На початку засiдання Секретар Правлiння перевiряє наявнiсть членiв Правлiння i пiсля перевiрки наявностi кворуму та оголошення порядку денного Правлiння вирiшує питання про включення до порядку денного додаткових питань. Засiдання веде Голова Правлiння, а в разi його вiдсутностi - особа , яка його замiщає. Рiшення Правлiння приймаються шляхом голосування простою бiльшiстю голосiв членiв Правлiння, якi приймають участь у голосуваннi, i оформлюються протоколом засiдання Правлiння. В разi рiвного розподiлу голосiв прийнятим вважається рiшення, за яке проголосував Голова Правлiння. При голосуваннi кожен член Правлiння має один голос i може проголосувати за прийняття рiшення, проти нього, але не може утриматися вiд голосування. Правлiння може прийняти рiшення про проведення таємного голосування. Секретар Правлiння веде протоколи засiдань i пiдшиває їх в Книгу протоколiв засiдань Правлiння. Протокол засiдання повинен обов'язково мiстити порядковий номер, дату i мiсце прийняття. Члени Правлiння, якi не згоднi з рiшенням Правлiння, можуть висловити окрему думку, яка вноситься до протоколу та доводиться до вiдома Наглядової ради Товариства.  Протоколи засiдань Правлiння пiдписуються головуючим  та Секретарем Правлiння. Крiм того, по кожному питанню порядку денного складається пiдписний лист з результатами голосування, який пiдписується всiма членами Правлiння, якi брали участь у засiданнi. Книга протоколiв або завiренi витяги з неї повиннi бути у будь-який час наданi для ознайомлення будь-кому iз членiв  Наглядової ради Товариства, Правлiння  та представнику профспiлкового органу, що пiдписав колективний договiр вiд iменi трудового колективу. Члени Правлiння несуть персональну вiдповiдальнiсть за виконання рiшень Загальних зборiв  Товариства та Наглядової  ради Товариства.   Iнформацiя про проведенi засiдання та загальний опис прийнятих на них рiшень.  За звiтний перiод було проведено 4 засiдання, що проводилися шляхом безпосереднього збору членiв Правлiння в одному мiсцi, на яких приймались рiшення щодо управлiння поточною дiяльнiстю Тоовариства.  Оцiнка дiяльностi виконавчого органу Товариства. Товариство у 2019 р. отримало прибуток в розмiрi 2 тис. грн. Фiнансовi показники  дозволяють оцiнити роботу Голови Правлiння як задовiльну. Загальними зборами акцiонерiв Товариства, що вiдбулись 23.04.2019 р. затверджено Звiт Правлiння про результати фiнансово-господарської дiяльностi за 2018 рiк, роботу Правлiння протягом 2018 р. визнано задовiльною. Iншими органами Товариства не розглядались та не приймались рiшення по питанням оцiнки дiяльностi та компетенцiї Правлiння Товариства.

 

5) опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками емітента

 

Основнi фiнансовi iнструменти пiдприємства, якi несуть в собi фiнансовi ризики, включають грошовi кошти, дебiторську заборгованiсть, кредиторську заборгованiсть, та пiддаються наступним фiнансовим ризикам: _         ринковий ризик: змiни на ринку можуть iстотно вплинути на активи/зобов'язання. Ринковий ризик складається з ризику процентної ставки i цiнового ризику; _            ризик втрати лiквiдностi: товариство може не виконати своїх зобов'язань з причини недостатностi (дефiциту) обiгових коштiв; тож за певних несприятливих обставин, може бути змушене продати свої активи за бiльш низькою цiною, нiж їхня справедлива вартiсть, з метою погашення зобов'язань; _ кредитний ризик: товариство може зазнати збиткiв у разi невиконання фiнансових зобов'язань контрагентами (дебiторами). Ринковий ризик Всi фiнансовi iнструменти схильнi до ринкового ризику - ризику того, що майбутнi ринковi умови можуть знецiнити iнструмент. Пiдприємство пiддається валютному ризику, тому що у звiтному роцi здiйснювало валютнi операцiї i має валютнi залишки та заборгованостi. Цiновим ризиком є ризик того, що вартiсть фiнансового iнструмента буде змiнюватися внаслiдок змiн ринкових цiн. Цi змiни можуть бути викликанi факторами, характерними для окремого iнструменту або факторами, якi впливають на всi iнструменти ринку. Процентних фiнансових зобов'язань немає. Пiдприємство не пiддається ризику коливання процентних ставок, оскiльки не має кредитiв. Ризик втрати лiквiдностi Товариство перiодично проводить монiторинг показникiв лiквiдностi та вживає заходiв, для запобiгання зниження встановлених показникiв лiквiдностi. Товариство має доступ до фiнансування у достатньому обсязi. Пiдприємство здiйснює контроль лiквiдностi, шляхом планування поточної лiквiдностi. Пiдприємство аналiзує термiни платежiв, якi пов'язанi з дебiторською заборгованiстю та iншими фiнансовими активами, а також прогнознi потоки грошових коштiв вiд операцiйної дiяльностi. Кредитний ризик Пiдприємство схильне до кредитного ризику, який виражається як ризик того, що контрагент _            дебiтор не буде здатний в повному обсязi i в певний час погасити свої зобов'язання. Кредитний ризик регулярно контролюється. Управлiння кредитним ризиком здiйснюється, в основному, за допомогою аналiзу здатностi контрагента сплатити заборгованiсть. Пiдприємство укладає угоди виключно з вiдомими та фiнансово стабiльними сторонами. Кредитний ризик стосується дебiторської заборгованостi. Дебiторська заборгованiсть регулярно перевiряється на iснування ознак знецiнення, створюються резерви пiд знецiнення за необхiдностi. Крiм зазначених вище, суттєвий вплив на дiяльнiсть Товариства можуть мати такi зовнiшнi ризики, як: _ нестабiльнiсть, суперечливiсть законодавства; _        непередбаченi дiї державних органiв; _     нестабiльнiсть економiчної (фiнансової, податкової, зовнiшньоекономiчної i iн.) полiтики; _        непередбачена змiна кон'юнктури внутрiшнього i зовнiшнього ринку; _         непередбаченi дiї конкурентiв. Негативний вплив на розвиток емiтента може мати погiршення економiчної ситуацiї в Українi та у всьому свiтi, викликане, зокрема, пандемiєю гострої респiраторної хвороби COVID-19 та введенням пов'язаних iз цим карантинних та обмежувальних заходiв в Українi та свiтi, що матиме наслiдком зниження попиту на послуги Товариства. Для  проведення  перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi Товариства Загальнi збори обирають Ревiзiйну комiсiю (ревiзор), яка пiдзвiтна тiльки Загальним зборам та Наглядовiй радi.        Кiлькiсний, особовий  склад Ревiзiйної комiсiї встановлюється Загальними зборами  акцiонерiв. Строк повноважень членiв Ревiзiйної комiсiї (ревiзора) становить 3 роки. В звiтному перiодi був обраний Ревiзор Товариства - Рибальченко Наталiя Сергiївна. За пiдсумками перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi Товариства Ревiзор складає висновки по рiчних звiтах та балансах. Без висновкiв Ревiзора Загальнi збори не мають права затвердити рiчний баланс. Для перевiрки правильностi рiчної звiтностi, Ревiзор може бути залучений належний аудитора, не пов'язаного майновими iнтересами з Товариством чи з його акцiонерами. Ревiзор зобов'язаний вимагати позачергового скликання Загальних зборiв або проведення засiдання Наглядової ради Товариства у разi, якщо виникла загроза iнтересам Товариства або виявлено зловживання посадових осiб органiв Товариства. Загальними зборами акцiонерiв Товариства, що вiдбулись 23.04.2019 р., затверджено звiт та Висновки Ревiзiйної комiсiї Товариства за 2018 рiк, роботу Ревiзiйної комiсiї в 2018 роцi визнали задовiльною. Iншими органами Товариства не розглядались та не приймались рiшення по питанням оцiнки дiяльностi та компетенцiї Ревiзiйної комiсiї Товариства.  Зовнiшнiй аудитор. Рiчна фiнансова звiтнiсть Товариства може бути перевiрена незалежним аудитором. Висновок аудитора крiм даних, передбачених законодавством про аудиторську дiяльнiсть, повинен мiстити iнформацiю щодо пiдтвердження достовiрностi та повноти даних фiнансової звiтностi за вiдповiдний перiод; факти порушення законодавства пiд час провадження фiнансово-господарської дiяльностi та встановленого порядку ведення бухгалтерського облiку та подання звiтностi, а також оцiнку повноти та достовiрностi вiдображення фiнансово-господарського стану Товариства у його бухгалтерськiй звiтностi. У звiтному перiодi була проведена аудиторська перевiрка Звiту керiвництва Товариства за 2018 р. незалежною аудиторською компанiєю - Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Аудиторська фiрма "Мiла-аудит" (Свiдоцтво про включення до Реєстру аудиторських фiрм та аудиторiв, виданого Аудиторською палатою України №1037 вiд 26.01.2006 р.).  Аудиторською компанiєю був надана думка: _    звiтнi данi ПрАТ "Украналiт" за 2018 рiк складенi на пiдставi даних не фiнансової iнформацiї ПрАТ "Украналiт" за вiдповiдний перiод i мiстять показники дiяльностi, що не суперечать один одному та є порiвняними, в усiх суттєвих аспектах, вiдповiдно до Закону 3480-IУ; _      рiчнi звiтнi данi ПрАТ "Украналiт" у всiх суттєвих аспектах складенi управлiнським персоналом вiдповiдно до вимог Закону України "Про цiннi папери та фондовий ринок" вiд 23.02.2006р. № 3480-IУ (зi змiнами).  Спецiальна перевiрка фiнансово-господарської дiяльностi Товариства. У разi обрання Ревiзiйна комiсiя може проводити спецiальну перевiрку фiнансово-господарської дiяльностi Товариства, а в разi вiдсутностi Ревiзiйної комiсiї така спецiальна перевiрка може проводитись Аудитором. Спецiальна перевiрка фiнансово-господарської дiяльностi Товариства проводиться Ревiзiйною комiсiєю на вимогу уповноваженого органу Товариства або на Вимогу Акцiонерiв у випадках та в порядку, передбаченому Законом про АТ та внутрiшнiми документами Товариства. У звiтному перiодi спецiальна перевiрка не проводилась.  Система управлiння ризиками емiтента. Окрема система управлiння ризиками Товариства не створювалась.

 

Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію або введено посаду ревізора? (так, створено ревізійну комісію / так, введено посаду ревізора / ні)  так, введено посаду ревізора

Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:

Кількість членів ревізійної комісії 1 осіб.

Скільки разів на рік у середньому відбувалися засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох років?  0

 

Відповідно до статуту вашого акціонерного товариства, до компетенції якого з органів (загальних зборів акціонерів, наглядової ради чи виконавчого органу) належить вирішення кожного з цих питань?

 

Загальні збори акціонерів

Наглядова рада

Виконавчий орган

Не належить до компетенції жодного органу

Визначення основних напрямів діяльності (стратегії)

так

ні

ні

ні

Затвердження планів діяльності (бізнес-планів)

ні

так

ні

ні

Затвердження річного фінансового звіту, або балансу, або бюджету

так

ні

ні

ні

Обрання та припинення повноважень голови та членів виконавчого органу

ні

так

ні

ні

Обрання та припинення повноважень голови та членів наглядової ради

так

ні

ні

ні

Обрання та припинення повноважень голови та членів ревізійної комісії

так

ні

ні

ні

Визначення розміру винагороди для голови та членів виконавчого органу

ні

так

ні

ні

Визначення розміру винагороди для голови та членів наглядової ради

так

ні

ні

ні

Прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності членів виконавчого органу

так

ні

ні

ні

Прийняття рішення про додаткову емісію акцій

ні

ні

так

ні

Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення власних акцій

так

ні

ні

ні

Затвердження зовнішнього аудитора

ні

ні

так

ні

Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів

так

ні

ні

ні

 

Чи містить статут акціонерного товариства положення, яке обмежує повноваження виконавчого органу приймати рішення про укладення договорів, враховуючи їх суму, від імені акціонерного товариства? (так/ні)  так

 

Чи містить статут або внутрішні документи акціонерного товариства положення про конфлікт інтересів, тобто суперечність між особистими інтересами посадової особи або пов'язаних з нею осіб та обов'язком діяти в інтересах акціонерного товариства?(так/ні)  ні

 

Які документи існують у вашому акціонерному товаристві?

 

Так

Ні

Положення про загальні збори акціонерів

X

 

Положення про наглядову раду

X

 

Положення про виконавчий орган

X

 

Положення про посадових осіб акціонерного товариства

X

 

Положення про ревізійну комісію (або ревізора)

X

 

Положення про порядок розподілу прибутку

X

 

Інше (запишіть)

нi

 

Як акціонери можуть отримати інформацію про діяльність вашого акціонерного товариства?

Інформація про діяльність акціонерного товариства

Інформація розповсюджується на загальних зборах

Інформація оприлюднюється в загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про ринок цінних паперів або через особу, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку

Документи надаються для ознайомлення безпосередньо в акціонерному товаристві

Копії документів надаються на запит акціонера

Інформація розміщується на власному веб-сайті акціонерного товариства

Фінансова звітність, результати діяльності

так

так

так

так

так

Інформація про акціонерів, які володіють 5 та більше відсотками голосуючих акцій

так

так

ні

ні

так

Інформація про склад органів управління товариства

так

так

так

так

так

Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення

ні

ні

так

так

ні

Розмір винагороди посадових осіб акціонерного товариства

ні

ні

ні

ні

ні

 

Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність у відповідності до міжнародних стандартів фінансової звітності? (так/ні)  ні

 

Скільки разів проводилися аудиторські перевірки акціонерного товариства незалежним аудитором (аудиторською фірмою) протягом звітного періоду?

 

Так

Ні

Не проводились взагалі

 

X

Раз на рік

X

 

Частіше ніж раз на рік

 

X

 

Який орган приймав рішення про затвердження незалежного аудитора (аудиторської фірми)?

 

Так

Ні

Загальні збори акціонерів

 

X

Наглядова рада

X

 

Інше (зазначити)

д/н

 

З ініціативи якого органу ревізійна комісія (ревізор) проводила (проводив) перевірку востаннє?

 

Так

Ні

З власної ініціативи

X

 

За дорученням загальних зборів

 

X

За дорученням наглядової ради

 

X

За зверненням виконавчого органу

 

X

На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад та більше 10 відсотками голосуючих акцій

 

X

Інше (зазначити)

д/н

 

6) перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій емітента

 

№ з/п

Повне найменування юридичної особи - власника (власників) або прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) фізичної особи - власника (власників) значного пакета акцій

Ідентифікаційний код згідно з Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань (для юридичної особи - резидента), код/номер з торговельного, банківського чи судового реєстру, реєстраційного посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи (для юридичної особи - нерезидента)

Розмір частки акціонера (власника) (у відсотках до статутного капіталу)

1

Дашковська Алла Борисiвна

-

51,866289

2

Комарницький Денис Сергiйович

-

28,495195

3

Дашковський Юрiй Олександорич

-

18,63789

 

7) інформація про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах емітента

 

Загальна кількість акцій

Кількість акцій з обмеженнями

Підстава виникнення обмеження

Дата виникнення обмеження

12 800 000

80

Акцiї не є голосуючими згiдно даних, наданих НДУ  станом на дату складання перелiку акцiонерiв, якi мають право на участь у загальних зборах.

01.01.1900

Опис

-

 

8) порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента

Наглядова рада Товариства. До Наглядової ради в складi 3 осiб обираються акцiонери або особи, якi представляють їх iнтереси (представники акцiонерiв).    Членом Наглядової ради Товариства може бути лише фiзична особа. Член Наглядової ради не може бути  одночасно членом виконавчого органу, членом ревiзiйної комiсiї.      Особи, обранi членами Наглядової ради, можуть переобиратися необмежену кiлькiсть разiв. Члени Наглядової ради Товариства обираються простою бiльшiстю голосiв термiном на 3 роки  з числа фiзичних осiб, якi мають повну дiєздатнiсть. Обрання членiв Наглядової ради Товариства здiйснюється за принципом пропорцiйностi представництва у її складi представникiв акцiонерiв вiдповiдно до кiлькостi належних акцiонерам голосуючих акцiй.          Голова Наглядової ради обирається членами Наглядової ради з їх числа простою бiльшiстю голосiв вiд кiлькiсного складу Наглядової ради.       Наглядова рада має право в будь-який час переобрати голову Наглядової ради. Повноваження члена Наглядової ради без рiшення Загальних зборiв припиняються: _          за його бажанням за умови письмового повiдомлення про це Товариства за два тижнi; _       в разi неможливостi виконання обов'язкiв члена Наглядової ради за станом здоров'я; _       в разi набрання законної сили вироком чи рiшенням суду, яким його засуджено до покарання, що виключає можливiсть виконання обов'язкiв члена Наглядової ради; _    в разi смертi, визнання його недiєздатним, обмежено дiєздатним, безвiсно вiдсутнiм, померлим.  Виконавчий орган Товариства. Голова та члени Правлiння обираються Наглядовою радою Товариства.  Голова та члени Правлiння обираються термiном на три роки. Члени Правлiння виконують свої обов'язки на пiдставi законодавства України, Статуту Товариства,  рiшень Загальних зборiв Товариства i Наглядової  ради Товариства, а також контракту, що укладений з кожним членом Правлiння. Вiд iменi Товариства контракт пiдписує Голова Наглядової ради чи особа, уповноважена Наглядовою радою на таке пiдписання. Члени Правлiння, у разi невиконання або неналежного виконання ними своїх обов'язкiв, несуть дисциплiнарну, адмiнiстративну та iншу вiдповiдальнiсть згiдно з чинним законодавством України. Повноваження Голови Правлiння, як i членiв Правлiння, припиняються за рiшенням Наглядової ради Товариства.  Пiдстави припинення повноважень встановлюються законом, Статутом Товариства, а також укладеним контрактом.  Ревiзiйна комiсiя Товариства. Для  проведення  перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi Товариства Загальнi збори обирають Ревiзiйну комiсiю (ревiзор), яка пiдзвiтна тiльки Загальним зборам та Наглядовiй радi.             Кiлькiсний, особовий  склад Ревiзiйної комiсiї встановлюється Загальними зборами  акцiонерiв.              Члени Ревiзiйної комiсiї обираються виключно кумулятивним голосуванням з числа фiзичних осiб, якi мають повну цивiльну дiєздатнiсть.  Не можуть бути членами Ревiзiйної комiсiї  (ревiзором): _            член Наглядової ради; _       член Правлiння; _     особа, яка не має повної цивiльної дiєздатностi; _          члени iнших органiв Товариства.    Члени Ревiзiйної комiсiї (ревiзор) не можуть входити до складу лiчильної комiсiї Товариства.         Строк повноважень членiв Ревiзiйної комiсiї (ревiзора) становить 3 роки.      Голова Ревiзiйної комiсiї обирається членами Ревiзiйної комiсiї з їх числа простою бiльшiстю голосiв вiд кiлькiсного складу Ревiзiйної комiсiї.

 

9) повноваження посадових осіб емітента

Повноваження Наглядової ради. До виключної компетенцiї Наглядової ради належить: _            затвердження, в межах своєї компетенцiї, положень, якими регулюються питання,   пов'язанi з дiяльнiстю Товариства; _     пiдготовка порядку денного Загальних зборiв, прийняття рiшення про дату їх проведення та про включення пропозицiй до порядку денного, крiм скликання акцiонерами позачергових Загальних зборiв; _   прийняття рiшення про проведення чергових або  позачергових Загальних зборiв вiдповiдно до Статуту  та у випадках встановлених законом "Про акцiонернi товариства"; _            прийняття рiшення про продаж ранiше викуплених Товариством акцiй; _            прийняття рiшення про розмiщення Товариством iнших цiнних паперiв, крiм   акцiй; _            прийняття рiшення про викуп розмiщених Товариством iнших, крiм акцiй,  цiнних паперiв; _            затвердження ринкової вартостi майна у випадках, передбачених законодавством; _ обрання та припинення повноважень Голови та членiв Правлiння; _            затвердження умов контрактiв, якi укладатимуться з членами Правлiння, _    встановлення розмiру їх винагороди; _      прийняття рiшення про вiдсторонення Голови або члена  Правлiння вiд здiйснення  повноважень та обрання особи, яка тимчасово здiйснюватиме повноваження Голови Правлiння; _  обрання та припинення повноважень голови i членiв iнших органiв Товариства; _         обрання реєстрацiйної комiсiї, за винятком випадкiв, встановлених законодавством; _     обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься  з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; _    визначення дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання  дивiдендiв, порядку та строкiв виплати дивiдендiв у межах граничного строку; _            визначення дати складення перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про проведення Загальних зборiв та мають право на участь у Загальних зборах; _     вирiшення питань про участь Товариства у промислово-фiнансових групах та iнших об'єднаннях, про заснування iнших юридичних осiб; _     вирiшення питань, вiднесених до компетенцiї Наглядової ради  в разi злиття, приєднання, подiлу, видiлу або перетворення Товариства; _      прийняття рiшення про вчинення значних правочинiв у випадках, передбачених _  законодавством; _     визначення ймовiрностi визнання Товариства неплатоспроможним внаслiдок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числi внаслiдок виплати дивiдендiв або викупу акцiй; _ прийняття рiшення про обрання оцiнювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; _           прийняття рiшення про обрання (замiну) депозитарiя цiнних паперiв та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; _            обрання, в разi необхiдностi, корпоративного секретаря; _         надсилання в порядку, передбаченому законодавством, пропозицiй акцiонерам про придбання належних їм простих акцiй особою, яка придбала контрольний пакет акцiй. _           вирiшення iнших питань, що належать до виключної компетенцiї Наглядової ради згiдно iз законодавством або Статутом Товариства.             Питання, що належать до виключної компетенцiї Наглядової ради, не можуть вирiшуватися iншими органами Товариства, крiм Загальних зборiв, за винятком випадкiв, встановлених законодавством.  Повноваження виконавчого органу Товариства. До компетенцiї Правлiння належить вирiшення всiх питань, пов'язаних з поточною дiяльнiстю Товариства, крiм питань, що належать до виключної компетенцiї Загальних зборiв та Наглядової ради. Правлiння має наступнi права та обов'язки:  _          подавати на затвердження Наглядовою радою Товариства бюджету та поточних планiв Товариства; _ подавати на затвердження Наглядовою радою Товариства органiзацiйнi структури Товариства; _ забезпечувати виконання рiшень Загальних зборiв акцiонерiв та Наглядової ради Товариства;  _            забезпечувати виконання поточних та перспективних планiв Товариства, окрiм тих, затвердження яких вiднесено до компетенцiї Загальних зборiв акцiонерiв Товариства; _            затверджувати внутрiшнi документи, що регулюють дiяльнiсть Товариства;  _            затверджувати штатний розклад Товариства, його дочiрнiх пiдприємств, фiлiй  та представництв, iнших вiдособлених пiдроздiлiв, за попереднiм погодженням з Наглядовою радою Товариства.  _            розробляти та впроваджувати, пiсля затвердження Наглядовою радою, систем та розмiрiв заробiтної плати, порядку встановлення доплат i надбавок до посадових окладiв, встановлення показникiв, розмiрiв та строкiв премiювання працiвникiв товариства, його фiлiй та представництв; _            визначати обсяг iнформацiї про дiяльнiсть Товариства, яка не пiдлягає розголошенню; _            приймати на роботу та звiльняти з роботи спiвробiтникiв Товариства, застосовувати до них заходи заохочення та накладати майновi та дисциплiнарнi стягнення, окрiм Голови та членiв Наглядової ради та  Ревiзiйної комiсiї; _            органiзовувати ведення бухгалтерського та податкового облiку та звiтностi в Товариствi; _      за дорученням Наглядової ради здiйснювати пiдготовку до Загальних зборiв акцiонерiв Товариства;  _     подавати на затвердження Загальними зборами акцiонерiв рiчний звiт та баланс Товариства;  _           створювати резервний та iншi фонди;  _    виносити рiшення про притягнення до майнової вiдповiдальностi працiвникiв Товариства;  _ розпоряджатись майном Товариства, в тому числi рухомим та нерухомим, з урахуванням обмежень, встановлених Статутом, та iншими нормативними актами Товариства; _       забезпечувати дотримання трудового законодавства, трудової дисциплiни i правил внутрiшнього розпорядку, штатного розкладу тощо. Питання дiяльностi Товариства, якi не передбаченi цим Статутом, вiдносяться до компетенцiї Правлiння Товариства, якщо вони не вiдносяться до компетенцiї Загальних зборiв акцiонерiв чи Наглядової ради Товариства. Голова правлiння має право: _         без довiреностi дiяти вiд iменi Товариства, представляти його в усiх установах, пiдприємствах та органiзацiях будь-якої форми власностi як в Українi, так i за  кордоном, вiдповiдно до Статуту Товариства;  _        дiяти без обмежень вiдносно безпосередньої дiяльностi Товариства;  _            розподiляти обов'язки помiж заступниками Голови Правлiння, встановлювати ступiнь їх вiдповiдальностi; _          надавати Наглядовiй радi пропозицiї щодо усунення членiв Правлiння вiд виконання покладених на них обов'язкiв; _          забезпечувати виконання рiшень Загальних зборiв акцiонерiв та Наглядової  ради Товариства;  _            подавати на розгляд Загальних Зборiв та Наглядової  ради Товариства пропозицiї з питань дiяльностi Товариства;  _           вiдкривати рахунки в установах банкiв; _         видавати доручення;  _         ухвалювати рiшення щодо вiдрядження працiвникiв Товариства, у тому числi i за межi України, затвердження договiрних цiн та тарифiв;  _            видавати розпорядження та накази, якi є обов'язковими для виконання всiма працiвниками Товариства;  _            приймати на роботу та звiльняти з роботи працiвникiв Товариства, в тому числi в вiдокремлених структурних пiдроздiлах Товариства;  _  затверджувати посадовi iнструкцiї працiвникiв Товариства; _ передавати частину своїх прав та обов'язкiв своїм заступникам, членам Правлiння Товариства, що оформлюється наказом по Товариству, який пiдлягає письмовому погодженню з Наглядовою радою Товариства;  _  вчиняти правочини вiд iменi Товариства, пiдписувати  договори, угоди та iншi юридичнi акти, розпоряджатися майном Товариства, в межах та з урахуванням обмежень, встановлених Статутом Товариства;  _      виконувати iншi функцiї, що випливають iз Статуту Товариства, рiшень Загальних зборiв акцiонерiв Товариства та Наглядової ради Товариства, здiйснювати iншу адмiнiстративно - розпорядчу дiяльнiсть по управлiнню Товариством.  Повноваження Ревiзiйної комiсiї Товариства. Права та обов'язки членiв Ревiзiйної комiсiї (ревiзора) визначаються Положенням про Ревiзiйну комiсiю, а також договором, що укладається з кожним членом Ревiзiйної комiсiї (ревiзором). Ревiзiйна комiсiя (ревiзор) має право вносити пропозицiї до порядку денного Загальних зборiв та вимагати скликання позачергових Загальних зборiв. Члени Ревiзiйної комiсiї (ревiзор) мають право бути присутнiми на Загальних зборах та брати участь в обговореннi питань порядку денного з правом дорадчого голосу. Члени Ревiзiйної комiсiї (ревiзор) мають право брати участь у засiданнях Наглядової ради та Правлiння у випадках, передбачених законодавством, Статутом або внутрiшнiми положеннями Товариства. Ревiзiйна комiсiя має право залучати до своєї дiяльностi експертiв та аудиторiв. Ревiзiйнiй комiсiї, аудиторам та уповноваженим експертам, за їх вимогою, мають бути наданi бухгалтерськi та iншi документи, а також особистi пояснення посадових осiб.  За пiдсумками перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi Товариства Ревiзiйна комiсiя складає висновки по рiчних звiтах та балансах. Без висновкiв Ревiзiйної комiсiї Загальнi збори не мають права затвердити рiчний баланс. Для перевiрки правильностi рiчної звiтностi, Ревiзiйна комiсiя повинна щорiчно залучати належного аудитора, не пов'язаного майновими iнтересами з Товариством чи з його акцiонерами.  Ревiзiйна комiсiя зобов'язана вимагати позачергового скликання Загальних зборiв або проведення засiдання Наглядової ради Товариства у разi, якщо виникла загроза iнтересам Товариства або виявлено зловживання посадових осiб органiв Товариства.

 

10) Висловлення думки аудитора (аудиторської фірми) щодо інформації, зазначеної у підпунктах 5-9 цього пункту, а також перевірки інформації, зазначеної в підпунктах 1-4 цього пункту

 ЗВIТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА  з надання обгрунтованої впевненостi щодо Звiту про корпоративне управлiння Приватного акцiонерного товариства  "Всеукраїнський науково-дослiдний iнститут аналiтичного приладобудування" за 2019 рiк.              1. АДРЕСАТ    Звiт незалежного аудитора з надання обгрунтованої впевненостi щодо Звiту про корпоративне управлiння Приватного акцiонерного товариства "Всеукраїнський науково-дослiдний iнститут аналiтичного приладобудування" адресовано Нацiональнiй комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку, управлiнському персоналу та акцiонерам Приватного акцiонерного товариства "Всеукраїнський науково-дослiдний iнститут аналiтичного приладобудування" (далi - Товариство).   2. ВIДОМОСТI ПРО ТОВАРИСТВО  Повна назва товариства   Приватне акцiонерне товариство "Всеукраїнський науково-дослiдний iнститут аналiтичного приладобудування" Код за ЄДРПОУ            33440021 Мiсцезнаходження:   03061 м. Київ, вул. Шепелєва, будинок 2 Номер та дата державної реєстрацiї № 1 073 102 0000 003196 Дата запису: 10.03.2005 р. Мiсцезнаходження реєстрацiйної справи            Солом'янська районна в мiстi Києвi державна адмiнiстрацiя КВЕД      72.19 Дослiдження й експериментальнi розробки у сферi iнших природничих i технiчних наук (основний)  3. IДЕНТИФIКАЦIЯ ТА ОПИС IНФОРМАЦIЇ ПРО ПРЕДМЕТ ПЕРЕВIРКИ   Ми здiйснили виконання завдання з надання обгрунтованої впевненостi, що не є аудитом чи оглядом iсторичної фiнансової iнформацiї, щодо Звiту про корпоративне управлiння Приватного акцiонерного товариства "Всеукраїнський науково-дослiдний iнститут аналiтичного приладобудування" за 2019 рiк у вiдповiдностi до Мiжнародного стандарту завдань з надання впевненостi 3000 "Завдання з надання впевненостi, що не є аудитом чи оглядом iсторичної фiнансової iнформацiї", а також вимог чинного законодавства України.           Цей звiт мiстить результати виконання завдання з надання обгрунтованої впевненостi щодо iнформацiї, розкритої вiдповiдно до вимог пунктiв 5-9 частини 3 статтi 40-1 Закону України "Про цiннi папери та фондовий ринок" у Звiтi про корпоративне управлiння Приватного акцiонерного товариства "Всеукраїнський науково-дослiдний iнститут аналiтичного приладобудування"  за 2019 рiк та перевiрку iнформацiї, поданої у Звiтi про корпоративне управлiння товариства, розкриття якої вимагається пп. 1-4 частини 3 ст. 40-1Закону України " Про цiннi папери та фондовий ринок".  Звiт про корпоративне управлiння - документ, який включає в себе iнформацiю про проведення загальних зборiв акцiонерiв, персональний склад наглядової ради та колегiального виконавчого органу, iнформацiю про проведенi засiдання та опис прийнятих рiшень, опис основних характеристик системи внутрiшнього контролю, перелiк осiб, якi є власниками значного пакета акцiй Приватного акцiонерного товариства "Всеукраїнський науково-дослiдний iнститут аналiтичного приладобудування", iнформацiю про будь-якi обмеження прав участi та голосування акцiонерiв на загальних зборах товариства, порядок призначення та звiльнення посадових осiб товариства, повноваження посадових осiб товариства.           Нами перевiренi наступнi документи, якi наданi товариством за 2019р.:          1. Статут.          2. Протокол загальних зборiв, якi вiдбулися у звiтному перiодi.          3. Протоколи засiдання Наглядової ради.          4. Внутрiшнi положення, що стосуються корпоративного управлiння.          5. Документи, що пiдтверджують обрання посадових осiб товариства.   6. Данi щодо реєстру акцiонерiв товариства.   7. Iншi  документи, що стосуються предмету перевiрки.  4. ВИЗНАЧЕННЯ КРИТЕРIЇВ  Критерiї, за якими перевiряється данi Звiту про корпоративне управлiння, мiстяться у  п. 63 Мiжнародного стандарту завдання з надання впевненостi 3000, Закону України "Про цiннi папери та фондовий ринок" вiд 23.02.2006 № 3480-IV, Принципи корпоративного управлiння, затвердженi рiшенням НКЦПФР вiд 22.07.2014 р. № 955 та полягають у пiдтвердженнi достовiрнiсть iнформацiї у Звiтi про корпоративне управлiння, а саме чи складений вiн на пiдставi даних Статуту, Положень та iнших документiв з корпоративного управлiння товариства.          Звiт про корпоративне управлiння складається у складi рiчного Звiту керiвництва для цiлей подання регулярної (рiчної) iнформацiї про емiтента, яка розкривається шляхом подання до Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку вiдповiдно до вимог статтi 40- 1Закону України " Про цiннi папери та фондовий ринок".  5. ВIДПОВIДАЛЬНIСТЬ УПРАВЛIНСЬКОГО ПЕРСОНАЛУ ЗА     СКЛАДАННЯ ТА ДОСТОВIРНЕ ПОДАННЯ ЗВIТУ ПРО КОРПОРАТИВНЕ УПРАВЛIННЯ   Управлiнський персонал Приватного акцiонерного товариства "Всеукраїнський науково-дослiдний iнститут аналiтичного приладобудування" несе вiдповiдальнiсть за складання Звiту про корпоративне управлiння вiдповiдно до чинного законодавства України та Закону України "Про цiннi папери та фондовий ринок" вiд 23.02.2006 № 3480-IV, а також за такий внутрiшнiй контроль, який вiн вважає необхiдним для складання Звiту про корпоративне управлiння, що не мiстить суттєвих викривлень та помилок.  6.  ВIДПОВIДАЛЬНIСТЬ АУДИТОРА ЗА ЗАВДАННЯ З НАДАННЯ ВПЕВНЕНОСТI            Нашою вiдповiдальнiстю є надання обгрунтованої впевненостi щодо iнформацiї, зазначеної у Звiтi про корпоративне управлiння, на основi результатiв виконання процедур з надання впевненостi. Ми провели нашу перевiрку у вiдповiдностi з вимогами Мiжнародного стандарту завдання з надання впевненостi 3000 "Завдання з надання впевненостi, що не є аудитом чи оглядом iсторичної фiнансової iнформацiї".          Завдання передбачало виконання процедур для отримання розумних пiдтверджень щодо вiдсутностi у наданiй товариством iнформацiї суттєвих невiдповiдностей критерiям перевiрки; аудиторських доказiв щодо того, чи складений Звiт з корпоративного управлiння мiстить iнформацiю, що не суперечить даним Статуту, Положень та iнших документiв з корпоративного управлiння, а також  дотримання нормативних вимог щодо дiяльностi акцiонерного товариства.          Вибiр процедур залежав вiд судження аудитора, якi передбачали: отримання розумiння предмету перевiрки та iнших обставин завдання, у тому числi внутрiшнього контролю; оцiнку ризикiв можливого суттєвого викривлення iнформацiї про предмет перевiрки; дiї у вiдповiдь на оцiненi ризики, в тому числi розробку вiдповiдних аудиторських процедур, якi передбачали перевiрку, пiдтвердження, запити; оцiнку достатностi та вiдповiдностi отриманих доказiв.         Оскiльки метою  перелiчених  вище процедур є надання впевненостi щодо Звiту з корпоративного управлiння, даний звiт з надання впевненостi обмежується тiльки висновком щодо Звiту з корпоративного управлiння  та не стосується висловлення впевненостi стосовно фiнансової звiтностi в цiлому.         Ми вважаємо, що отримали достатнi та вiдповiднi аудиторськi докази для висловлювання думки.            7. ОГЛЯД ВИКОНАНОЇ РОБОТИ           Здiйсненi процедури отримання аудиторських доказiв, зокрема, але не виключно, були направленi на:           - отримання розумiння товариства як середовища функцiонування системи корпоративного управлiння;           - дослiдження прийнятих внутрiшнiх документiв, якi регламентують функцiонування органiв корпоративного управлiння;           - дослiдження змiсту функцiй та повноважень загальних зборiв;           - дослiдження форми функцiонування органу перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi товариства: наявнiсть окремої посади ревiзора або ревiзiйної комiсiї;           - дослiдження повноважень та форми функцiонування виконавчого органу:           - наявнiсть колегiального або одноосiбного виконавчого органу Товариства.          В ходi виконання завдання аудитор отримав докази щодо iнформацiї, зазначеної у Звiтi про корпоративне управлiння в складi Звiту керiвництва за 2019 рiк.  8. ДУМКА ЩОДО ЗВIТУ ПРО КОРПОРАТИВНЕ УПРАВЛIННЯ        На нашу думку, iнформацiя Звiту про корпоративне управлiння Приватного акцiонерного товариства "Всеукраїнський науково-дослiдний iнститут аналiтичного приладобудування" за 2019 рiк що додається, складена в усiх суттєвих аспектах, вiдповiдно до вимог статтi 40-1 Закону України "Про цiннi папери та фондовий ринок" вiд 23.02.2006 № 3480-IV та не суперечить Принципам корпоративного управлiння, затвердженим рiшенням НКЦПФР вiд 22.07.2014 р. № 955.  9. ОСНОВНI ВIДОМОСТI ПРО АУДИТОРСЬКУ ФIРМУ  Повна назва пiдприємства Приватне пiдприємство "IНФОРМАУДИТ" Код за ЄДРПОУ    31058616 Юридична адреса 03057, м. Київ, вул. Смоленська, 6, кiмната 101 Свiдоцтво про внесення в реєстр суб'єктiв аудиторської дiяльностi        № 4712 вiд 28.09.2017 р. видане Аудиторською Палатою України Сертифiкат аудитора            Прокопчук Костянтин Юрiйович сертифiкат  серiя А № 005483 вiд 22.07.2003 р., термiн дiї до 22.07.2023 р.                             10. ОСНОВНI ВIДОМОСТI ПРО УМОВИ ДОГОВОРУ НА ВИКОНАННЯ ЗАВДАННЯ  - дата та номер договору на виконання завдання      № 04-16 вiд 03 березня 2020 р. - дата початку та дата закiнчення виконання завдання   20.04.2020 р. - 30.04.2020 р.                           Дата аудиторського звiту - 30 квiтня 2020 року                                                     Директор  ПП "IНФОРМАУДИТ"                                                      К.Ю. Прокопчук

 

11) Інформація, передбачена Законом України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринку фінансових послуг" (для фінансових установ)

 

 

 


VIII. Інформація про осіб, що володіють 5 і більше відсотками акцій емітента

Найменування юридичної особи

Ідентифікаційний код юридичної особи

Місцезнаходження

Кількість акцій (шт.)

Від загальної кількості акцій (у відсотках)

Кількість за видами акцій

Прості іменні

Привілейовані іменні

 

 

 

 

 

 

 

Прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) фізичної особи

Кількість акцій (шт.)

Від загальної кількості акцій (у відсотках)

Кількість за типами акцій

Прості іменні

Привілейовані іменні

Дашковська Алла Борисiвна

6 638 885

51,866289

6 638 885

0

Комарницький Денис Сергiйович

3 647 385

28,495195

3 647 385

0

Дашковський Юрiй Олександорич

2 385 650

18,63789

2 385 650

0

Усього

12 671 920

98,999374

12 671 920

0


X. Структура капіталу

 

Тип та/або клас акцій

Кількість акцій (шт.)

Номінальна вартість (грн)

Права та обов'язки

Наявність публічної пропозиції та/або допуску до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру

акцiя проста iменна

12 800 000

0,25

Особи, якi набули право власностi на акцiї Товариства, набувають статусу акцiонерiв Товариства. Акцiонерами Товариства визнаються особи, якi є власником однiєї або бiльше акцiй Товариства. Акцiонерами Товариства  можуть бути юридичнi та (або) фiзичнi особи. Кожна проста акцiя Товариства надає акцiонеру однакову сукупнiсть прав, включаючи право на: -  участь в управлiннi Товариством (через участь та голосування на Загальних    зборах особисто або через своїх представникiв) в порядку, встановленому цим Статутом та законодавством України; - участь у розподiлi прибутку Товариства та отримання його частини у виглядi дивiдендiв; -  отримання iнформацiї про господарську дiяльнiсть Товариства;  -  переважне придбання додатково випущених Товариством акцiй в кiлькостi,   пропорцiйнiй частцi акцiонера у статутному капiталi Товариства на дату прийняття рiшення про випуск акцiй; -  обов'язковий викуп Товариством всiх або частини належних йому акцiй  у випадках та в порядку, передбачених чинним законодавством України та Статутом; -  отримання у разi лiквiдацiї Товариства частини його майна або вартостi. Кожна проста акцiя Товариства  надає  акцiонеру один голос для вирiшення кожного питання на Загальних зборах, крiм випадкiв проведення кумулятивного  голосування. Акцiонери можуть отримувати додаткову iнформацiю про дiяльнiсть Товариства. Акцiонери можуть мати й iншi права, передбаченi актами законодавства. Акцiонери зобов'язанi: -  дотримуватися Статуту, iнших внутрiшнiх документiв акцiонерного                                                       Товариства;  -  виконувати рiшення Загальних зборiв, iнших органiв Товариства;  -  виконувати свої зобов'язання перед Товариством, у тому числi пов'язанi з            майновою участю;  -  оплачувати акцiї у розмiрi, в порядку та засобами, що передбаченi                 Статутом Товариства;  -   не розголошувати комерцiйну таємницю та конфiденцiйну iнформацiю про дiяльнiсть Товариства.  Акцiонери можуть також мати iншi права та нести обов'язки, визначенi чинним законодавством України.

вiдсутня

Примітки:

д/н


XI. Відомості про цінні папери емітента

1. Інформація про випуски акцій емітента

Дата реєстрації випуску

Номер свідоцтва про реєстрацію випуску

Найменування органу, що зареєстрував випуск

Міжнародний ідентифікаційний номер

Тип цінного папера

Форма існування та форма випуску

Номінальна вартість (грн)

Кількість акцій (шт.)

Загальна номінальна вартість (грн)

Частка у статутному капіталі (у відсотках)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

15.11.2017

637/10/1/10

Державна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку

UA4000099857

Акція проста бездокументарна іменна

Бездокументарні іменні

0,25

12 800 000

3 200 000

0

Опис

Торгiвля акцiями Товариства здiйснюється на позабiржовому ринку. На бiржових торгах, та на органiзацiйно оформлених позабiржових торгiвельних системах акцiї не обертаються.  Торгiвля акцiями проводиться тiльки на ринку України. Акцiї Товариства не включались та не виключались з лiстiнгу фондових бiрж. Мета емiсiї - залучення коштiв для розвитку виробництва та дiяльностi товариства. Спосiб розмiщення: Акцiї були розподiленi серед засновникiв. Вiдкритого розмiщення акцiй Товариство не здiйснювало. Протягом звiтного перiоду додаткового випуску не проводилось. Дострокове погашення не здiйснювалось.

 


8. Інформація про наявність у власності працівників емітента акцій у статутному капіталі емітента

 

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи

Кількість цінних паперів (шт.)

Від загальної кількості акцій (у відсотках)

Кількість за типами акцій

прості іменні

привілейовані іменні

1

2

3

4

5

Дашковський Юрiй Олександрович

2 385 650

18,63789

2 385 650

0

Усього

2 385 650

18,63789

2 385 650

0

 


9. Інформація про будь-які обмеження щодо обігу цінних паперів емітента, в тому числі необхідність отримання від емітента або інших власників цінних паперів згоди на відчуження таких цінних паперів

 

Дата випуску

Найменування органу, що зареєстрував випуск

Вид цінних паперів

Міжнародний ідентифікаційний номер

Найменування органу, що наклав обмеження

Характеристика обмеження

Строк обмеження

1

2

3

4

5

6

7

15.11.2010

Державна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку

Акція проста бездокументарна іменна

UA4000099857

загальнi збори акцiонерiв

Акцiонери Товариства мають переважне право на придбання акцiй, що продаються iншими акцiонерами Товариства, за цiною та на умовах, запропонованих акцiонером третiй особi, пропорцiйно кiлькостi акцiй, що належать кожному з них.

Переважне право акцiонерiв на придбання акцiй, що продаються iншими акцiонерами Товариства, дiє протягом 30 днiв з дня отримання Товариством повiдомлення акцiонера про намiр продати акцiї.

 


 

XIII. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента

1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

Найменування основних засобів

Власні основні засоби (тис. грн)

Орендовані основні засоби (тис. грн)

Основні засоби, усього (тис. грн)

на початок періоду

на кінець періоду

на початок періоду

на кінець періоду

на початок періоду

на кінець періоду

1. Виробничого призначення:

32

54

0

0

32

54

  будівлі та споруди

7

6

0

0

7

6

  машини та обладнання

24

18

0

0

24

18

  транспортні засоби

0

0

0

0

0

0

  земельні ділянки

0

0

0

0

0

0

  інші

1

30

0

0

1

30

2. Невиробничого призначення:

0

0

0

0

0

0

  будівлі та споруди

0

0

0

0

0

0

  машини та обладнання

0

0

0

0

0

0

  транспортні засоби

0

0

0

0

0

0

  земельні ділянки

0

0

0

0

0

0

  інвестиційна нерухомість

0

0

0

0

0

0

  інші

0

0

0

0

0

0

Усього

32

54

0

0

32

54

Опис

Термiни та умови користування основними засобами (за основними групами): -будiвлi та споруди - до повного використання, вiдповiдно до технiчних характеристик; - машини та обладнання - до повного використання, вiдповiдно до технiчних характеристик; - транспортнi засоби - до повного використання, вiдповiдно до технiчних характеристик; - iншi - до повного використання, вiдповiдно до технiчних характеристик. Всi основнi засоби власнi, орендованих засобiв немає.  Первiсна вартiсть основних засобiв: будинки та споруди 24,0 тис. грн., машини та обладнання 213,0 тис.грн., транспортнi засоби 142,0 тис.грн., земельнi дiлянки -- тис.грн., iнвестицiйна нерухомiсть -- тис.грн.,  iншi 114,0 тис.грн. Ступiнь зносу основних засобiв: будинки та споруди 75,0%, машини та обладнання 88,39%, транспортнi засоби 100,0%, земельнi дiлянки -- %, iнвестицiйна нерухомiсть -- %, iншi 73,68% Ступiнь використання основних засобiв: всi основнi засоби використовуються на 100%. Сума нарахованого зносу: 381,0 тис.грн.  Суттєвi змiни у вартостi основних засобiв зумовленi: суттєвих змiн не було.  Iнформацiя про всi обмеження на використання майна емiтента: обмеження вiдсутнi.

 


2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування показника

За звітний період

За попередній період

Розрахункова вартість чистих активів (тис.грн)

3 295

3 293

Статутний капітал (тис.грн)

3 200

3 200

Скоригований статутний капітал (тис.грн)

3 200

3 200

Опис

Використана методика розрахунку вартостi чистих активiв емiтента за попереднiй та звiтний перiоди вiдповiдно до ст. 14 Закону України "Про акцiонернi товариства".  Рiзниця мiж розрахунковою вартiстю чистих активiв i статутним капiталом на кiнець звiтного перiоду становить 95 тис.грн. Рiзниця мiж розрахунковою вартiстю чистих активiв та скоригованим статутним капiталом на кiнець звiтного перiоду становить 95 тис.грн.  Рiзниця мiж розрахунковою вартiстю чистих активiв i статутним капiталом на кiнець попереднього перiоду становить 93 тис.грн. Рiзниця мiж розрахунковою вартiстю чистих активiв та скоригованим статутним капiталом на кiнець попереднього перiоду становить 93 тис.грн.

Висновок

Вартiсть чистих активiв акцiонерного товариства не менша вiд статутного капiталу (скоригованого). Вимоги п.3 ст.155 Цивiльного кодексу України дотримуються.

 


3. Інформація про зобов'язання та забезпечення емітента

Види зобов’язань

Дата виникнення

Непогашена частина боргу (тис. грн)

Відсоток за користування коштами (відсоток річних)

Дата погашення

Кредити банку

X

0

X

X

у тому числі:

 

Зобов’язання за цінними паперами

X

0

X

X

у тому числі:

 

за облігаціями (за кожним власним випуском):

X

0

X

X

за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском):

X

0

X

X

за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском):

X

0

X

X

за векселями (всього)

X

0

X

X

за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами) (за кожним видом):

X

0

X

X

за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом):

X

0

X

X

Податкові зобов'язання

X

206

X

X

Фінансова допомога на зворотній основі

X

0

X

X

Інші зобов'язання та забезпечення

X

2 771

X

X

Усього зобов'язань та забезпечень

X

2 977

X

X

Опис

До "Iнших зобов'язань" Товариства входять кредиторська заборгованiсь за товари, роботи, послуги, поточнi зобов'язання зi страхування та оплати працi, iншi довгостроковi та поточнi зобов'язання. Товариство не має зобов'язань за облiгацiями, за iпотечними цiнними паперами, за сертифiкатами ФОН, за iншими цiнними паперами (у тому числi за похiдними

 


4. Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції

№ з/п

Основні види продукції

Обсяг виробництва

Обсяг реалізованої продукції

у натуральній формі (фізична одиниця виміру)

у грошовій формі (тис.грн)

у відсотках до всієї виробленої продукції

у натуральній формі (фізична одиниця виміру)

 у грошовій формі (тис.грн)

у відсотках до всієї реалізованої продукції

1

2

3

4

5

6

7

8

1

Дослiдження й експериментальнi розробки у сферi iнших природничих i технiчних наук

-

7041

100

-

7041

100


5. Інформація про собівартість реалізованої продукції

№ з/п

Склад витрат

Відсоток від загальної собівартості реалізованої продукції (у відсотках)

1

2

3

1

Матерiальнi затрати

19,49

2

Витрати на оплату працi

52,66

3

Вiдрахування на соцiальнi заходи

9,5

4

Iншi витрати

18,35

 


6. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи

Публiчне акцiонерне товариство "Нацiональний депозитарiй України"

Організаційно-правова форма

Публічне акціонерне товариство

Ідентифікаційний код юридичної особи

30370711

Місцезнаходження

04107, Україна, - р-н, м.Київ, вул. Тропiнiна, 7-г

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності

без лiцензiї

Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ

-

Дата видачі ліцензії або іншого документа

01.01.1900

Міжміський код та телефон

(044) 363-04-00

Факс

(044) 363-04-00

Вид діяльності

Депозитарна дiяльнiсть Центрального депозитарiю

Опис

Особа здiйснює обслуговування випуску акцiй Товариства.

 

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи

Приватне пiдприємство "IНФОРМАУДИТ"

Організаційно-правова форма

Приватне підприємство

Ідентифікаційний код юридичної особи

31058616

Місцезнаходження

03057, Україна, - р-н, м.Київ, вул. Смоленська, 6, кiмната 101

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності

4712

Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ

Аудиторська палата України

Дата видачі ліцензії або іншого документа

28.09.2017

Міжміський код та телефон

(044) 223-93-20

Факс

(044) 223-93-20

Вид діяльності

Аудитор (аудиторськa фiрмa), якa надає аудиторськi послуги емiтенту

Опис

По Акцiонерному Товариству надавалися аудиторськi послуги, згiдно укладеного договору в поточному 2020 роцi. Зокрема, аудиторськi послуги З НАДАННЯ ОБ?РУНТОВАНОЇ ВПЕВНЕНОСТI ЩОДО IНФОРМАЦIЇ, НАВЕДЕНОЇ ВIДПОВIДНО ДО ВИМОГ ПУНКТIВ 5-9 ЧАСТИНИ 3 СТАТТI 40-1 ЗАКОНУ УКРАЇНИ "ПРО ЦIННI ПАПЕРИ ТА ФОНДОВИЙ РИНОК" У ЗВIТI ПРО КОРПОРАТИВНЕ УПРАВЛIННЯ ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА ЗА ПЕРIОД З 1 СIЧНЯ 2019 РОКУ ПО 31 ГРУДНЯ 2019 РОКУ

 


 

КОДИ

 

Дата

01.01.2020

Підприємство

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ НАУКОВО-ДОСЛIДНИЙ IНСТИТУТ АНАЛIТИЧНОГО ПРИЛАДОБУДУВАННЯ"

за ЄДРПОУ

33440021

Територія

м.Київ, Солом'янський р-н

за КОАТУУ

8038900000

Організаційно-правова форма господарювання

Акціонерне товариство

за КОПФГ

230

Вид економічної діяльності

Дослідження й експериментальні розробки у сфері інших природничих і технічних наук

за КВЕД

72.19

Середня кількість працівників: 45

Адреса, телефон: 03061 м.Київ, вул. Шепелєва, будинок 2, 044 526-00-56

Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака

Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):

за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку

v

за міжнародними стандартами фінансової звітності

 

 

Баланс

(Звіт про фінансовий стан)

на 31.12.2019 p.

Форма №1

 

Код за ДКУД

1801001

Актив

Код рядка

На початок звітного періоду

На кінець звітного періоду

На дату переходу на МСФЗ

1

2

3

4

5

    I. Необоротні активи

 

 

 

 

Нематеріальні активи

1000

0

0

0

    первісна вартість

1001

3 572

3 572

0

    накопичена амортизація

1002

( 3 572 )

( 3 572 )

( 0 )

Незавершені капітальні інвестиції

1005

0

0

0

Основні засоби

1010

32

54

0

    первісна вартість

1011

425

435

0

    знос

1012

( 393 )

( 381 )

( 0 )

Інвестиційна нерухомість

1015

0

0

0

    первісна вартість

1016

0

0

0

    знос

1017

( 0 )

( 0 )

( 0 )

Довгострокові біологічні активи

1020

0

0

0

    первісна вартість

1021

0

0

0

    накопичена амортизація

1022

( 0 )

( 0 )

( 0 )

Довгострокові фінансові інвестиції:

 

 

 

 

    які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств

1030

0

0

0

    інші фінансові інвестиції

1035

0

0

0

Довгострокова дебіторська заборгованість

1040

0

0

0

Відстрочені податкові активи

1045

0

0

0

Гудвіл

1050

0

0

0

Відстрочені аквізиційні витрати

1060

0

0

0

Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах

1065

0

0

0

Інші необоротні активи

1090

0

0

0

Усього за розділом I

1095

32

54

0

    II. Оборотні активи

 

 

 

 

Запаси

1100

4 136

3 993

0

Виробничі запаси

1101

25

27

0

Незавершене виробництво

1102

3 927

3 777

0

Готова продукція

1103

171

176

0

Товари

1104

13

13

0

Поточні біологічні активи

1110

0

0

0

Депозити перестрахування

1115

0

0

0

Векселі одержані

1120

0

0

0

Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги

1125

503

424

0

Дебіторська заборгованість за розрахунками:

 

 

 

 

    за виданими авансами

1130

0

0

0

    з бюджетом

1135

4

30

0

    у тому числі з податку на прибуток

1136

1

1

0

    з нарахованих доходів

1140

0

0

0

    із внутрішніх розрахунків

1145

0

0

0

Інша поточна дебіторська заборгованість

1155

832

601

0

Поточні фінансові інвестиції

1160

0

0

0

Гроші та їх еквіваленти

1165

1 220

591

0

Готівка

1166

0

0

0

Рахунки в банках

1167

1 220

591

0

Витрати майбутніх періодів

1170

0

0

0

Частка перестраховика у страхових резервах

1180

0

0

0

у тому числі в:

 

 

 

 

    резервах довгострокових зобов’язань

1181

0

0

0

    резервах збитків або резервах належних виплат

1182

0

0

0

    резервах незароблених премій

1183

0

0

0

    інших страхових резервах

1184

0

0

0

Інші оборотні активи

1190

700

579

0

Усього за розділом II

1195

7 395

6 218

0

    III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття

1200

0

0

0

Баланс

1300

7 427

6 272

0

 

Пасив

Код рядка

На початок звітного періоду

На кінець звітного періоду

На дату переходу на МСФЗ

1

2

3

4

5

    I. Власний капітал

 

 

 

 

Зареєстрований (пайовий) капітал

1400

3 200

3 200

0

Внески до незареєстрованого статутного капіталу

1401